ไทย|English

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัตนา สังข์หนุน
หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัตนา  สังข์หนุน

ตำแหน่ง:  หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
ห้องทำงาน:  78-504
โทรศัพท์: 02-555-2000 ต่อ 4501
อีเมล: surattana.s@sci.kmutnb.ac.th


การศึกษา

PhD. in Applied Mathematics, May, 2006, Suranaree University of Technology, Nakornratchasima, Thailand.  
M.Sc.  in Applied Mathematics, May, 2000, Mahidol  University, Bangkok, Thailand.
B.Sc.  2nd Class  Honors in Applied Mathematics, 1995, King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok, Bangkok, Thailand.

สาขางานวิจัย

Numerical Analysis
Computational Fluid Dynamics
Optimization 
Mathematical Modeling

ประสบการณ์การทำงาน

Lecturer in Mathematics Department at King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Bangkok, Thailand.
Teacher Assistance in School of Mathematics at  Suranaree University of Technology, Nakornratchasima, Thailand  (January – April 2002).
Research Training on Numerical Simulation of Fluid Flow past Self-Propelled Body at Curtin University of Technology, Australia (February – May 2004).
Research Training on Numerical Simulation of Laminar Flow over Two Rotating Circular Cylinders at Massey University, New Zealand, (March – May 2007).

ผลงานตีพิมพ์

[1] Kanokwan Pananu, Surattana Sungnul, Sekson Sirisubtawee, and Sutthisak Phongthanapanich, 
     (2020), “Convergence and Applications of the Implicit Finite Difference Method for Advection-
     Diffusion-Reaction Equations
”, IAENG International Journal of Computer Science, 47(4), 
     pp.645-663.
[2] Bubpha Jitsom, Surattana Sungnul, and Ekkachai Kunnawuttipreechachan, (2020),  
     “Numerical Solutions of the Moisture Transport in Rough Rice”, Engineering Letters, 28(3), 
     pp.742-750. 
[3] Sekson Sirisubtawee, Sanoe Koonprasert and Surattana Sungnul, (2020), “New Exact Solutions 
     of the Conformable Space-Time Sharma-Tasso-Olver Equation Using Two Reliable Method
”,  
     Symmetry, 12(4) 644; DOI 10.3390/sym12040644, pp.1-25.
[4] Wisanlaya Pornprakun, Surattana Sungnul, Chanakarn Kiataramkul, and Elvin J. Moore, (2020), 
     “An Optimization Model of Sugarcane Harvesting with Fixed and Variable Costs Approximated 
     by Fourier and Cubic Functions
”, Transactions on Engineering Technologies, (IMECS 2018),
     Springer, pp.338-353.
[5] Sekson Sirisubtawee, Sanoe Koonprasert and Surattana Sungnul, (2019), “Some Applications 
     of the (G′/G,1/G)-Expansion Method for Finding Exact Traveling Wave Solutions of Nonlinear 
     Fractional Evolution Equations
”, Symmetry, 11(8), 952;  DOI 10.3390/sym11080952, pp.1-29.
[6] Wisanlaya Pornprakun, Surattana Sungnul, Chanakarn Kiataramkul, and Elvin J. Moore, (2019), 
     “Determining optimal policies for sugarcane harvesting in Thailand using bi-objective and 
     quasi-Newton optimization methods
”, Advances in Difference Equations, 2019:257 DOI 
     10.1186/s13662-019-2192-3, pp.1-15.
[7] Sekson Sirisubtawee, Sanoe Koonprasert, Surattana Sungnul and Takerngsak Leekparn, (2019), 
     “Exact traveling wave solutions of the space–time fractional complex Ginzburg–Landau 
     equation and the space-time fractional Phi-4 equation using reliable methods
”, Advances in 
     Difference Equations, 2019:219 DOI 10.1186/s13662-019-2154-9, pp.1-23.
[8] Surattana Sungnul, Bubpha Jitsom, and Mahosut Punpocha, (2018), “Numerical Solutions of 
      the Modified Burger's Equation using FTCS Implicit Scheme
”, IAENG International Journal of 
     Applied Mathematics, 48(1), pp.53-61. 
[9] Surattana Sungnul, Wisanlaya Pornprakun, Santipong Prasattong, and Chanasak Baitiang, 
     (2018), “A Mathematical Model for the Sugarcane Trading System in Thailand”, Engineering 
     Letters, 26(1), pp.84-91.
[10] Sasikarn Sakulrang, Surattana Sungnul,  Boonlert Srihirun and Elvin J Moore, (2018),
       “Derivation of lie groups for some higher order stochastic differential equations”, Thai Journal    
      of Mathematics, Special Issue (2018) on (AMM 2017), pp.1-20.
[11] Sasikarn Sakulrang, Elvin J Moore, Surattana Sungnul and Andrea de Gaetano, (2017), “
        fractional differential equation model for continuous glucose monitoring data
”, Advances in
      Difference Equations, 2017:150 DOI 10.1186/s13662-017-1207-1, pp.1-11.
[12] Surattana Sungnul, Kanokwan Pananu, and Vimolyut Varnasavang, (2017), “Efficient 
       Representatives of Some Transcendental Functions
”, IAENG International Journal of Applied 
      Mathematics, 47(2), pp.130-137.
[13] Surattana Sungnul, Wisanlaya Pornprakun, Santipong Prasattong and Chanasak Baitiang, (2017), 
       “Multi-objective Mathematical Model for the Optimal Time to Harvest Sugarcane”, Applied 
      Mathematics, 8(3), pp.329-343.
[14] Sungnul, S., (2016). “Transformation of the Navier-Stokes Equations in Curvilinear  Coordinate 
       Systems with Maple
”, Global Journal of Pure and Applied Mathematics. 12(3). pp.3315-3325.
[15] Sungnul, S., Baitiang, C. and Ratanapun, S., (2011), “Software Development  for Subjective Test 
        Analysis
”  The Journal of KMUTNB, 21(3),  pp. 627-635.
[16] Sungnul, S. and Moshkin, N.P, (2009),“Effect of Rotation Rates and Gap Spacing on the 
       Structure of Low Reynolds Number Flow over Two Rotating Circular Cylinders
”, 
       Computational Fluid  Dynamics 2008, Springer Berlin Heidelberg Publishing, pp. 771-777.
[17] Sungnul, S. and  Moshkin, N.P., (2008),  “Numerical Simulation of Flow over Two Rotating  Self- 
        Moving  Circular  Cylinders
”,  Recent  Advances  in Computational Sciences, World Scientific 
        Publishing-Imperial College Press, pp. 278-296.
[18] Sungnul, S. and N.P. Moshkin, (2006), “Numerical Simulation of Steady Viscous Flow Past 
       Two Rotating  Circular Cylinders
”, Suranaree Journal of Science and Technology, 13(3), 
       pp.219-233.


การเผยแพร่ประชุมวิชาการ

[1] Takerngsak Leekparn, Sekson Sirisubtawee and Surattana Sungnul, (2019), “The modified 
     Kudryashov method for solving the conformable space-time fractional complex Ginzburg-Landau 
     equations
”, Proceedings of 24th Annual Meeting in Mathematics (AMM2019), Burapha University, 
     May 15-17,  pp.199-209.
[2] Surattana Sungnul, and Ekkachai Kunnawuttipreechachan, (2018), “Behavior of the Two-
     Dimensional Viscous Flow over Two Circular Cylinders with Different Radii
”, Proceedings of The 
    International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2018, 14-16 March, 2018, 
     Hong Kong, pp. 434-438.
[3]  Wisanlaya Pornprakun, Surattana Sungnul, Chanakarn Kiataramkul, and Elvin J. Moore, (2018), 
      “Bi-Objective Optimization Model for Harvesting of Sugarcane with Fixed and Variable Costs of 
      Harvesting
”, Proceedings of The International MultiConference of Engineers and Computer 
     Scientists 2018, 14-16 March, 2018, Hong Kong, pp. 876-8793. 
[4] Sivaporn Ampun, Surattana Sungnul and Sanoe Koonprasert, (2017), “New Exact Solutions for 
     the Time Fractional Clannish Random Walker’s Palabolic Equation by the Improved tan(-
     expansion Method
”, Proceedings of 22nd Annual Meeting in Mathematics (AMM2017), Chiang 
     Mai University, June 2-4,  pp. PDE-01-1 – PDE-01-13.
[5] Sungnul, S., Prasattong, S., Pornpakun, W. and Baitiang, C., (2016), “Optimal Time of Sugarcane 
     Harvesting for Sugar Factories in Thailand
”, Proceedings of 7th International Conference in 
    Mathematics and Applications (ICMA-MU 2016), the Centre of Excellence in Mathematics, 
     December 17-19, pp.185-194.
[6] Jitsom, B., Sungnul, S. and Punpocha, M., (2016), “Convergence of Numerical Solutions of 
     Burger’s Equation
”,  Proceedings of 21st Annual Meeting in Mathematics (AMM2016) and Annual 
    Pure and Applied Mathematics Conference (APAM2016), Chulalongkorn University, May 23-25, 
     pp. 281-290.
[7] Pananu, K. and Sungnul, S., (2015), “Convergence of Power Series Representation for 
      Transcendental Functions
”, Proceedings of 20th Annual Meeting in Mathematics (AMM2015), 
      Silapakorn University, May 27-29, pp. 228-239.
[8] Pornpakun, W. and Sungnul, S., (2014), “A Mathematical Model for the Optimal Time to Harvest 
     Sugarcane
”, Proceedings of 19th Annual Meeting in Mathematics (AMM2014), March 20-22, pp. 
     21-30.
[9] Chawengkrittiyanont, P., Sungnul, S. and  Punpocha, M., (2014), “A  Fractional Order Dynamic
      Model of Agriculture, Industry and Ecosystem
”, Proceedings of 19th Annual Meeting in 
     Mathematics (AMM2014), March  20-22, pp. 15-20.
[10] Sungnul, S., (2013), “Numerical Simulation of Fluid Flow Over Two Rotating Circular Cylinders 
        for Reynolds number
”,  8th International Conference on Multiphase Flow (ICMF 2013),  
       May 26-31, Jeju, Korea. pp. 1-6.
[11] Prasattong, S., Sungnul, S. and Ratanapun, S., (2011), “Effects of a symmetric stenosis on arterial 
       blood flow
”, Proceedings of Annual Pure and Applied Mathematics Conference 2011 
       (APAM2011), May 19-20,  Chulalongkorn University, pp. 95-99. 
[12] Moshkin, N.P. and Sungnul, S., (2006), “Numerical Simulation of Flow Past Two Rotating Circular 
       Cylinders
”, Proceedings of  10th Annual National Symposium on  Computational Science and 
      Engineering  (ANSCSE10), March 22-24, Chiang-Mai University, pp. 479-484.
[13] Sungnul, S., (2005), “On the Representation of the Navier-Stokes Equations in Cylindrical Bipolar 
       coordinate System
”, Proceedings of   9th Annual National Symposium on Computational Science 
      and Engineering (ANSCSE9), March 23-25, Mahidol University, pp. 340-348.


ตำรา

[1]  สุรัตนา สังข์หนุน,  “พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น” Elementary Linear Algebra    
กรุงเทพฯ : กองส่งเสริมวิชาการ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2560 จำนวน 501 หน้า   
ISBN 978-616-368-049-5 
[2]  สุรัตนา  สังข์หนุน,  “สมการเชิงอนุพันธ์ 1”   Differential Equations I   
กรุงเทพฯ :  กองส่งเสริมวิชาการ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558  จำนวน 399 หน้า    
ISBN 978-616-368-024-2


รางวัลที่ได้รับ 

1.   ได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงาน  ประจำปี พ.ศ. 2553   กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย
      เปลี่ยนสถานภาพ  สายวิชาการ
2.   ได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปี พ.ศ. 2554