ไทย|English

ดร.เอกชัย คุณวุฒิปรีชาชาญ
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหาร พัฒนาการศึกษา

ดร.เอกชัย คุณวุฒิปรีชาชาญ

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหาร พัฒนาการศึกษา
ห้องทำงาน: 78-510
โทรศัพท์: 02 555-2000 ต่อ 4505
อีเมล: ekkachai.k@sci.kmutnb.ac.th