ไทย|English

ดร.วัชรศักดิ์ ศิริเสรีวรรณ

ดร.วัชรศักดิ์ ศิริเสรีวรรณ

ตำแหน่ง:  อาจารย์

ห้องทำงาน:  78-510 

โทรศัพท์:  02 555-2000 ต่อ 4505

อีเมล:  wacharasak.s@sci.kmutnb.ac.th


การศึกษา 

  • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิทยาการคณนา
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิทยาการคณนา
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาคณิตศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2

สาขางานวิจัย

  • Data Mining

ประสบการณ์การทำงาน 

  • อาจารย์พิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานตีพิมพ์ 

  1. Wacharasak Siriseriwan and Krung Sinapiromsaran, "Adaptive neighbors Synthetic Minority Oversampling TEchnique under 1NN outcast handling", Songklanakarin J. Sci. Technology. 39 (5), 565-576, Sep - Oct. 2017
  2. Wacharasak Siriseriwan and Krung Sinapiromsaran, "The effective redistribution for imbalance dataset : Relocating Safe-Level SMOTE with minority outcast handling” Chiang Mai Journal of Science, Chiang Mai Journal of Science, Vol.43 No.1 (JANUARY 2016), pp. 234 – 246.