ไทย|English

รองศาสตรจารย์ ดร.ศุภวัชร์ อัศวสัมฤทธิ์
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริการวิชาการ และกิจกรรมเพื่อสังคม

รองศาสตรจารย์ ดร.ศุภวัชร์  อัศวสัมฤทธิ์

ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริการวิชาการ และกิจกรรมเพื่อสังคม

โทรศัพท์:  02-587-8258, 081-346-6321

อีเมล:  suphawat.a@sci.kmutnb.ac.th


ประวัติการศึกษา

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( 2542 - 2546, ทุนเพื่อผลิตบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน )

2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( 2546 - 2548, ทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ สาขาขาดแคลน เพื่อศึกษาในประเทศ

3. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ( 2548 - 2552, ทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ สาขาขาดแคลน เพื่อศึกษาในประเทศ )


ผลงานตีพิมพ์

1. Sunisa Theswan, Suphawat Asawasamrit, Sotiris K. Ntouyas, Jessada Tariboon (2018) "Stability Analysis for Hadamard Fractional Differential Equations via Krasnoselskii's Fixed Point Theorem" INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS & STATISTIC   Vol. 57  Issue: 1   Pages: 1-13.

2. Tariboon Jessada; Sotiris K. Ntouyas; Suphawat Asawasamrit; Chanon Promsakon (2017) "Positive solutions for Hadamard differential systems with fractional integral conditions on an unbounded domain" · Open Mathematics. Volume: 15, Issue: 1, page 645-666; ISSN: 2391-5455.

3. Asawasamrit, S., Thiramanus,P., Ntouyas, S.K., and Tariboon, J. (2016) "Periodic boundary value problems for impulsive conformable fractional integro-differential equations" Boundary Value Problems 2016:122 DOI 10.1186/s13661-016-0629-0: 18 pages.

4. Asawasamrit, S. and Promsakon, C. (2016) "On Quasi-Commutative KK-algebra" Journal of Discrete Mathematical Science & Cryptography. Vol. 19 No. 2: 385-395.

5. Suantai, S., Ntouyas, S.K., Asawasamrit, S., and Tariboon, J. (2015) "A coupled system of fractional q-integro-difference equations with nonlocal fractional q-integral boundary conditions" Advances in Difference Equations, 2015:124 DOI 10.1186/s13662-015-0462-2: 21 pages.

6. Asawasamrit, S. (2015) "On f-derivation of KK-algebras" JP JOURNAL OF ALGEBRA NUMBER THEORY AND APPLICATIONS.  Vol. 36  Issue: 3 Pages : 215-229.

7. Asawasamrit, S. and Kongmee, C. (2015) "A Structure of KM-Algebras". INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS & STATISTIC  Vol. 53  Issue: 4   Pages: 50-57.

8. Asawasamrit, S. (2015) "On derivations in KK- Algebras" Far East Journal of Mathematical Sciences (FJMS). Vol 97 no. 3: 325 – 335.

9. Asawasamrit, S. (2014) " On associative in KK- Algebras" Far East Journal of Mathematical Sciences (FJMS). Vol 92 no. 1: 19 – 28.

10. Asawasamrit, S., Tariboon, J. and Ntouyas, S. K. (2014) “Existence of Solutions for Fractional q-Integrodifference Equations with Nonlocal Fractional q-Integral Conditions” Abstract and Applied Analysis. Vol 2014 Article ID 474138, 12 pages.

11. Pongarm, N. Asawasamrit, S., Tariboon, J. and Ntouyas, S. K.  (2014) “Multi-strip fractional q-integral boundary value problems for nonlinear fractional q-difference equations” Advances in Difference Equations  2014:193.

12. Pongarm, N. Asawasamrit, S. and Tariboon, J. (2013) “Sequential derivatives of nonlinear q-difference equations with three-point q-integral boundary conditions” Journal of Applied Mathematice, Impact Factor = 0.83 (ที่มา : Journal Citation Reports, 2012).

13. Asawasamrit, S.,  and Sudprasert, A. (2013), “On P-Semisimple  in KK- Algebras” Int. Journal of Math. Analysis. Vol 98 no. 1: 23-32.

14. Asawasamrit, S., and Sudprasert, A. (2013), “On the special ideals in KK-algebras” Int. Journal of Math. Analysis. Vol 82 no. 4: 605 – 613.

15. Asawasamrit, S. (2012), “KK-Isomorphism and its properties” International Journal of Pure and Applied Mathematics. Vol 78 no. 1 : 65 – 73.

16. Asawasamrit, S. and Sudprasert, A. (2012), “A structure of KK-algebras and its properties” Int. Journal of Math. Analysis. Vol 6 no. 21: 1035 – 1044.

17. Baupradist, S. and Asawasamrit, S. (2012) “A Weaker form of Pseudo-Injective Modules” JP Journal of Algebra, Number Theory  Applications. Vol 24 Issue 1: 61 – 71.

18. Baupradist, S. Sitthiwirattham, T. and Asawasamrit, S. (2012) “On Generalizations  of Pseudo-Injectivity” Int. Journal of Math. Analysis. Vol 6, no.12 : 555 – 562.

19. Baupradist, S. and Asawasamrit, S. (2011) “On fully-M-cyclic modules” Journal of Mathematics Research. Vol.3 no. 2: 23-26.

20. S. Asawasamarit ,U. Leerawat, “On isomorphisms of binary algebras”, Scientia Magna. 2010 V.6 No. 2: 95-100.

21. S. Asawasamarit, U. Leerawat, “On quotient binary algebras”,  Scientia Magna. 2010 Vol.6 No. 1: 82-88.

22. N.V.Sanh, N.A.Vu, K.F.U.Ahmed , S. Asawasamrit and L.P. Thao, “Primeness in module category”,  Asian-European Journal of Mathematics. 2010, V.3 Issue 1: 145-154.


ผลงานเอกสารการสอน หนังสือหรือตำรา

1. ศุภวัชร์ อัศวสัมฤทธิ์ เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 422200 ตรรกศาสตร์และทฤษฎีเซตเบื้องต้น  (Elementary Logic and Set Theory), 2554 จำนวน 198 หน้า

2. ศุภวัชร์  อัศวสัมฤทธิ์  เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 421112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 (Engineering Mathematics II), 2554 จำนวน 411 หน้า

3. ศุภวัชร์  อัศวสัมฤทธิ์  แคลคูลัส 1  (Calculus 1), 2553 จำนวน 447 หน้า

4. ศุภวัชร์  อัศวสัมฤทธิ์   พีชคณิตนามธรรม  (Abstract Algebra), 2555 จำนวน 403 หน้า

5. ศุภวัชร์  อัศวสัมฤทธิ์   ทฤษฎีจำนวน  (Number Theory), 2556 จำนวน 464 หน้า


เอกสารการสอนระดับ ชั้นมัธยมศึกษา

1. เอกสารเรขาคณิต เล่ม 1 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย 1

2. เอกสารเรขาคณิต เล่ม 2 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย 1

3. เอกสารเรขาคณิต เล่ม 1 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย 2

4. เอกสารทฤษฎีจำนวน  โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย 1

5. เอกสารทฤษฎีจำนวน  โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย 2

6. เอกสารคณิตศาสตร์เชิงการจัด (Combinatorial Mathematics)  โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย 1

7. เอกสารเตรียมพร้อมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมต้นเล่ม 1 มีเนื้อดังนี้

1. Operations on Rational Numbers

2. Monomials and Polynomials

3. Linear Equations of Single Variable

4. System of Simultaneous Linear Equations

5. Multiplication Formulae

6. Some Methods of Factorization

7. Absolute Value and Its Application

8. Linear Equation with Absolute Value

8. เอกสารเตรียมพร้อมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมต้นเล่ม 2 มีเนื้อดังนี้

1. Sides and Angles of a Triangle

2. Pythagoras’ Theorem and Its Applications

3. Congruence of Triangles

4. Applications of Midpoint Theorems

5. Similarity of Triangles

6. Areas of Triangles and Applications of Area