ไทย|English

ภาพบรรยายพิเศษทางวิชาการแบบออนไลน์ครั้งที่ 3 ประจำภาค 1/2564

ภาควิชาคณิตศาสตร์ มจพ. ได้จัดบรรยายพิเศษทางวิชาการแบบออนไลน์ครั้งที่ 3 ประจำภาค 1/2564 ในหัวข้อเรื่อง 

"Optimal Decay Rates of the Dissipative

Shallow Water Waves Equation with

Power of Nonlinearity Artificial Neural Networks"

โดย ผศ.ดร. เบน วงศ์สายใจ

ภาควิชาคณิตศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในวันพุธที่ 18 ส.ค. 2564 เวลา 13.00-15.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom 

เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ ได้เห็นแนวทางการวิจัยขั้นสูงและสร้างความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาในภาควิชาฯ กับวิทยากรผู้บรรยาย