ไทย|English

ช่องทางติดต่อวิชาคณิตศาสตร์เฉพาะ ภาคเรียนที่ 2/2564

  #
  รหัสวิชา
  รายวิชา
  ช่องทางติดต่อ
 1.  
 2. 040213101
  Discrete Mathematics and Applications
 3.  
 4. 040213102
  Principles of Mathematics
 5.  
 6. 040213204
  Partial Differential Equation
 7.  
 8. 040213206
  Vector Analysis
 9.  
 10. 040213232
  Mathematics of Finance
 11.  
 12. 040213234
  Mathematics of Life Insurance I
 13.  
 14. 040213311
  Numerical Methods II
 15.  
 16. 040213315
  Mathematical Model and Applications
 17.  
 18. 040213316
  Foundations of Geometry
 19.  
 20. 040213324
  Combinatorial Mathematics and Applications
 21.  
 22. 040213331
  Time Series Analysis
 23.  
 24. 040213334
  Deterministic Operations Research
 25.  
 26. 040213447
  Mathematics for Artificial Intelligence
 27.  
 28. 040223141
  Computer Programming for Mathematics
 29.  
 30. 040223252
  Theory of Computation
 31.  
 32. 040223341
  Mathematics for Analysis of Computer Algorithms
 33.  
 34. 040223355
  Data Mining
 35.  
 36. 040223356
  Mathematics for Artificial Intelligence
 37.  
 38. 040223202
  Database Management Systems
  รหัส Google Classroom: fere2o5
 39.  
 40. 040223203
  Database Programming
  รหัส Google Classroom: wr2m5x7
 41.  
 42. 040223363
  System Analysis and Design for Mathematics
  รหัส Google Classroom: k24mgdy
 43.  
 44. 040223353
  Object Oriented Software Design
  รหัส Google Classroom: zffaz7s
 45.  
 46. 040223354
  Data Networking
  รหัส Google Classroom: qrbv34y
 47.  
 48. 040245503
  Big Data Analytics
  รหัส Google Classroom: 7zthki5
 49.  
 50. 040213205
  Mathematical Analysis 1