ไทย|English

งานที่มอบหมาย (Assignment) ภาคเรียนที่ 2/2566

งานที่มอบหมาย

  #
  รหัสวิชา
  รายวิชา
  ดาวน์โหลด
  1. 040203101
  Mathematics I
  Assignment 1
  2. 040203112
  Engineering Mathematics II
  Assignment 1
  3. 040203111
  Engineering Mathematics I
  Assignment 1
  Assignment 2
  4. 040203102
  Mathematics II
  Assignment 1