หน้าหลัก > ปริญญาตรี MA
 
 
              
หลักสูตรปริญญาบัณฑิต ​MA 1
ชื่อหลักสูตร
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
  Bachelor of Science Program in Applied Mathematics
   
ชื่อปริญญา
  ชื่อเต็มภาษาไทย       : วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
  ชื่อย่อภาษาไทย        : วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ   : Bachelor of  Science (Applied Mathematics)
  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ     : B. Sc. (Applied Mathematics) 
   
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านคณิตศาสตร์ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ธุรกิจ และอุตสาหกร
  2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยทางคณิตศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบมีคุณธรรม มีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ 
   
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า 
   
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
  ต้องผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
   
ระบบการศึกษา
  ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  การคิดหน่วยกิตรายวิชาคิดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ
   
ระยะเวลาการศึกษา
  ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 
   
การลงทะเบียนเรียน
  การลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2534 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม 
   
การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
  การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2534 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม 
   
   
 
เอกสารเพิ่มเติม
  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
 
 
 
         
  มจพ. กรุงเทพฯ เกี่ยวกับภาควิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา ข่าวสาร
      1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง      ประวัติของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MA      ประชาสัมพันธ์
      เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800      สัญลักษณ์ของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MC      การเรียนการสอน
      โทร. +66 2 555-2000      การเดินทางและแผนที่      ระดับปริญญาโท MMA      กิจกรรมนักศึกษา
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      ติดต่อภาควิชาฯ      ระดับปริญญาโท MMC      ทุนการศึกษา
           ระดับปริญญาเอก EDMA      ข่าววิจัย
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ บุคลากร        ข่าวมหาวิทยาลัยฯ
      โทร. +66 2 555-2000      คณะผู้บริหาร กิจกรรมของภาควิชาฯ      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      คณาจารย์      ภาพกิจกรรม    
      เมลล์ math.kmutnb@gmail.com      ผู้เชี่ยวชาญ    
         เจ้าหน้าที่    
 
© ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ