หน้าหลัก > ปริญญาตรี MC
 
 
              
หลักสูตรปริญญาบัณฑิต ​MC
ชื่อหลักสูตร
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์
  Bachelor of Science Program in Mathematics with Computer Science 
   
ชื่อปริญญา
  ชื่อเต็มภาษาไทย       : วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์)
  ชื่อย่อภาษาไทย        : วท.บ. (คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ   : Bachelor of  Science in Mathematics with Computer Science
  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ     : B. Sc. (Mathematics with Computer Science) 
   
จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
  136  หน่วยกิต 
   
รูปแบบของหลักสูตร
  รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตร  4  ปี
  ภาษาที่ใช้ : การเรียนการสอนใช้ภาษาไทย  เอกสารและตำราในรายวิชาของหลักสูตรเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
   
การรับเข้าศึกษา
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทย 
   
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
   
การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
   
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  ประกอบอาชีพในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ทางด้าน
  (1)   วิเคราะห์ระบบ  วิจัยและพัฒนา
  (2)   ประกันชีวิต  ประกันภัย
  (3)   การเงินและการธนาคาร
  (4)   การสื่อสาร
  (5)   อุตุนิยมวิทยา
  (6)   การศึกษา/วิชาการ
  (7)   ประกอบอาชีพอิสระ
   
 
เอกสารเพิ่มเติม
  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
 
 
 
         
  มจพ. กรุงเทพฯ เกี่ยวกับภาควิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา ข่าวสาร
      1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง      ประวัติของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MA      ประชาสัมพันธ์
      เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800      สัญลักษณ์ของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MC      การเรียนการสอน
      โทร. +66 2 555-2000      การเดินทางและแผนที่      ระดับปริญญาโท MMA      กิจกรรมนักศึกษา
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      ติดต่อภาควิชาฯ      ระดับปริญญาโท MMC      ทุนการศึกษา
           ระดับปริญญาเอก EDMA      ข่าววิจัย
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ บุคลากร        ข่าวมหาวิทยาลัยฯ
      โทร. +66 2 555-2000      คณะผู้บริหาร กิจกรรมของภาควิชาฯ      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      คณาจารย์      ภาพกิจกรรม    
      เมลล์ math.kmutnb@gmail.com      ผู้เชี่ยวชาญ    
         เจ้าหน้าที่    
 
© ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ