หน้าหลัก > ปริญญาโท MMA
 
 
              
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (MMA)
ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
  ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Applied Mathematics
   
ชื่อปริญญา
  ชื่อเต็มภาษาไทย       :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
  ชื่อย่อภาษาไทย        : วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ   : Master of Science (Applied Mathematics)
  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ     : M.Sc. (Applied Mathematics) 
   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   
ปรัชญาของหลักสูตร
  พัฒนากำลังคนและสร้างองค์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความก้าวหน้า
   
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประยุกต์ พัฒนา คิดค้นและวิจัยด้านคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพตามความต้องการของภาครัฐและภาคเอกชนในปัจจุบันให้มีคุณภาพในระดับสากล
  2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและการเผยแพร่งานวิจัยด้านคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ อันทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้เยาวชนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการอันเป็นผลจากการค้นคว้าติดตามวิทยาการใหม่ๆ ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อคุณภาพการศึกษาของประเทศ
  3. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
   
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  1. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552
  2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีพื้นฐานการศึกษาวิชาด้านคณิตศาสตร์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต หรือมีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ และผ่านการพิจารณาจากภาควิชาคณิตศาสตร์แล้ว
   
การสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ
  เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
   
 
เอกสารเพิ่มเติม
  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
 
 
 
         
  มจพ. กรุงเทพฯ เกี่ยวกับภาควิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา ข่าวสาร
      1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง      ประวัติของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MA      ประชาสัมพันธ์
      เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800      สัญลักษณ์ของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MC      การเรียนการสอน
      โทร. +66 2 555-2000      การเดินทางและแผนที่      ระดับปริญญาโท MMA      กิจกรรมนักศึกษา
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      ติดต่อภาควิชาฯ      ระดับปริญญาโท MMC      ทุนการศึกษา
           ระดับปริญญาเอก EDMA      ข่าววิจัย
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ บุคลากร        ข่าวมหาวิทยาลัยฯ
      โทร. +66 2 555-2000      คณะผู้บริหาร กิจกรรมของภาควิชาฯ      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      คณาจารย์      ภาพกิจกรรม    
      เมลล์ math.kmutnb@gmail.com      ผู้เชี่ยวชาญ    
         เจ้าหน้าที่    
 
© ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ