หน้าหลัก > ปริญญาโท MMC
 
 
              
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ​MMC
ชื่อหลักสูตร
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์
  Master of Science Program in Applied Mathematics
   
ชื่อปริญญา
  ชื่อเต็มภาษาไทย       :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์)
  ชื่อย่อภาษาไทย        : วท.ม. (คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ   : Master of Science (Mathematics with Computer Science)
  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ     : M.Sc. (Mathematics with Computer Science) 
   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   
ปรัชญาของหลักสูตร
  พัฒนากำลังคนและสร้างองค์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความก้าวหน้า 
   
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์เชิงบูรณาการขั้นสูง ให้สามารถนาองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และทางคอมพิวเตอร์ขั้นสูงนาไปใช้พัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขงานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
  2. เพื่อสร้างนักวิจัยทางคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์เชิงบูรณาการขั้นสูงที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพทัดเทียมกับระดับนานาชาติ
  3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 
   
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  1. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557
  2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันอุดมศึกษาที่สานักงานคณะ กรรมการการอุดมศึกษารับรอง ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีพื้นฐานการศึกษาวิชาด้านคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต หรือมีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ และผ่านการพิจารณาจากภาควิชาคณิตศาสตร์แล้ว   
   
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
  เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
   
 
เอกสารเพิ่มเติม
  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
 
 
 
         
  มจพ. กรุงเทพฯ เกี่ยวกับภาควิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา ข่าวสาร
      1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง      ประวัติของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MA      ประชาสัมพันธ์
      เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800      สัญลักษณ์ของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MC      การเรียนการสอน
      โทร. +66 2 555-2000      การเดินทางและแผนที่      ระดับปริญญาโท MMA      กิจกรรมนักศึกษา
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      ติดต่อภาควิชาฯ      ระดับปริญญาโท MMC      ทุนการศึกษา
           ระดับปริญญาเอก EDMA      ข่าววิจัย
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ บุคลากร        ข่าวมหาวิทยาลัยฯ
      โทร. +66 2 555-2000      คณะผู้บริหาร กิจกรรมของภาควิชาฯ      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      คณาจารย์      ภาพกิจกรรม    
      เมลล์ math.kmutnb@gmail.com      ผู้เชี่ยวชาญ    
         เจ้าหน้าที่    
 
© ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ