หน้าหลัก > ปริญญาเอก EDMA
 
 
              
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต E-DMA
ชื่อหลักสูตร
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
  Doctor of Philosophy Program in Applied Mathematics (English Program)
   
ชื่อปริญญา
  ชื่อเต็มภาษาไทย       :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
  ชื่อย่อภาษาไทย        : ปร.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ   : Doctor of Philosophy (Applied Mathematics)
  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ     : Ph.D. (Applied Mathematics)
   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
   
ปรัชญาของหลักสูตร
  “มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ระดับสากลเพิ่มทักษะขั้นสูงด้านคณิตศาสตร์และการวิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์”
   
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  การเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (ภาคอังกฤษ) มีวัตถุประสงค์ดังนี้
  1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ที่มีความรู้ ความสามารถในเชิงทฤษฎีและการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ ในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม
  2. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิจัย และสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านคณิตศาสตร์
  3. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม
   
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า โดยมีคุณสมบัติดังนี้
      1. สำหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรแบบปกติ ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 และระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง
      2. สำหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรแบบปกติ ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ ด้านวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
      3. มีพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับดี โดยต้องมีผลสอบทางภาษา TOEFL (Paper Based) ไม่ต่ำกว่า 525   คะแนน หรือ TOEFL (Computer-based) ไม่ต่ำกว่า 195 คะแนน หรือ IELTS(Acadamic Module) ไม่ต่ำกว่า 5.5 คะแนน หรือผลการทดสอบอื่น ๆ ที่เทียบเท่า และผลการทดสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปีตั้งแต่วันสอบจากสถาบันที่มีการทดสอบ สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ   แต่ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษตามที่กำหนด  ต้องส่งหลักฐานสอบผ่านผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายใน 1 ปี หรืออยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร
   
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
  เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
   
ระยะเวลาการศึกษา 
  ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร 3 ปี
   
อาจารย์ประจำหลักสูตรหลักสูตรปริญญาเอก
  1. รศ.ดร. เสนอ  คุณประเสริฐ
           Ph.D.Mathematics(Montana State University,USA) 
           M.Sc.Mathematics(Montana State University,USA)     
           กศ.ม.คณิตศาสตร์(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร) 
           กศ.บ.คณิตศาสตร์(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางเขน)
  2. รศ.ดร. ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง
           ค.ด.อุดมศึกษา:Cognateสถิติ-วิจัย(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
           วท.ม.คณิตศาสตร์(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)   
           กศ.บ.คณิตศาสตร์(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก)
  3. Dr.Elvin  James Moore
           Ph.D.Theoretical Physics(Harvard University ,USA)
  4. รศ.ดร. พงศ์พล  จันทรี
           Ph.D.Mathematics(Montpellier II University,France)
           วท.ม.คณิตศาสตร์(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
           กศ.บ.คณิตศาสตร์(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
  5. ดร.เอกชัย คุณวุฒิปรีชาชาญ
           Ph.D.Applied Mathematics(Brunel University,UK) 
           วท.ม.คณิตศาสตร์ประยุกต์(มหาวิทยาลัยมหิดล) 
           กศ.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
   
 
เอกสารเพิ่มเติม
  1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์(ภาคภาษาอังกฤษ)(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
 
 
 
         
  มจพ. กรุงเทพฯ เกี่ยวกับภาควิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา ข่าวสาร
      1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง      ประวัติของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MA      ประชาสัมพันธ์
      เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800      สัญลักษณ์ของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MC      การเรียนการสอน
      โทร. +66 2 555-2000      การเดินทางและแผนที่      ระดับปริญญาโท MMA      กิจกรรมนักศึกษา
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      ติดต่อภาควิชาฯ      ระดับปริญญาโท MMC      ทุนการศึกษา
           ระดับปริญญาเอก EDMA      ข่าววิจัย
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ บุคลากร        ข่าวมหาวิทยาลัยฯ
      โทร. +66 2 555-2000      คณะผู้บริหาร กิจกรรมของภาควิชาฯ      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      คณาจารย์      ภาพกิจกรรม    
      เมลล์ math.kmutnb@gmail.com      ผู้เชี่ยวชาญ    
         เจ้าหน้าที่    
 
© ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ