หน้าหลัก > ประชาสัมพันธ์
 
 
ค้นหาข้อมูล :
       
 
 
ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.อุทุมพร พลาวงศ์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์อาวุโส ประจำปี 2561
การใช้โปรแกรม LaTex เบื้องต้นเพื่อเขียนบทความวิจัยและเขียนโครงงานพิเศษ
การอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์และการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์ ประจำปี 2561
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในงาน UAMC 2018
การรับสมัคร ต.อาจารย์ 3 อัตรา สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
นักศึกษา MC คว้ารางวัลเหรียญทอง สุดยอดโครงงาน ณ ประเทศมาเลเซีย
ผลการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่น 2560
ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการฝึกงาน/การศึกษาระยะสั้น (Short course) ต่างประเทศ รอบที่ 1
โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบ TOEIC รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2561
ระเบียบประกาศสำหรับการกู้ยืม ปีการศึกษา 2561
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดโครงการ Young Financial Star Competition 2018
การประชุมวิชาการคณิตศาสตร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 7
การลงทะเบียนเรียนวิชา 040203111 Engineering Mathematics I สำหรับภาคการศึกษา 2/2560
ประกาศคะแนนสอบ รายวิชา 040203102 Mathematics II
รับสมัคร โครงร่างของโครงงาน (Project Proposal)
Dr.Marcus Tindall has visited in Dept. MA.
 
 
 
         
  มจพ. กรุงเทพฯ เกี่ยวกับภาควิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา ข่าวสาร
      1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง      ประวัติของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MA      ประชาสัมพันธ์
      เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800      สัญลักษณ์ของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MC      การเรียนการสอน
      โทร. +66 2 555-2000      การเดินทางและแผนที่      ระดับปริญญาโท MMA      กิจกรรมนักศึกษา
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      ติดต่อภาควิชาฯ      ระดับปริญญาโท MMC      ทุนการศึกษา
           ระดับปริญญาเอก EDMA      ข่าววิจัย
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ บุคลากร        ข่าวมหาวิทยาลัยฯ
      โทร. +66 2 555-2000      คณะผู้บริหาร กิจกรรมของภาควิชาฯ      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      คณาจารย์      ภาพกิจกรรม    
      เมลล์ math.kmutnb@gmail.com      ผู้เชี่ยวชาญ    
         เจ้าหน้าที่    
 
© ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ