หน้าหลัก >  ข่าววิจัย
 
ศูนย์วิจัยการวิเคราะห์เชิงพลวัตรไม่เชิงเส้นได้รับรางวัลศูนย์วิจัยดีเด่น
 
              

ขอแสดงความยินดีกับ

ศูนย์วิจัยการวิเคราะห์เชิงพลวัตรไม่เชิงเส้น

ที่ได้รับรางวัลศูนย์วิจัยดีเด่น

โดยศูนย์วิจัยการวิเคราะห์เชิงพลวัตรไม่เชิงเส้น

ซึ่งมี รศ.ดร.เจษฎา ธารีบุญเป็นหัวหน้าศูนย์วิจัย

ศูนย์วิจัยนี้ได้รับรางวัลศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

หรือต่อยอดองค์ความรู้ดีเด่น โดยมีพิธีมอบรางวัลศูนย์วิจัยเฉพาะทางดีเด่น

ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น. 

ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 
 
 
 
   
 
 
     
         
  มจพ. กรุงเทพฯ เกี่ยวกับภาควิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา ข่าวสาร
      1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง      ประวัติของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MA      ประชาสัมพันธ์
      เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800      สัญลักษณ์ของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MC      การเรียนการสอน
      โทร. +66 2 555-2000      การเดินทางและแผนที่      ระดับปริญญาโท MMA      กิจกรรมนักศึกษา
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      ติดต่อภาควิชาฯ      ระดับปริญญาโท MMC      ทุนการศึกษา
           ระดับปริญญาเอก EDMA      ข่าววิจัย
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ บุคลากร        ข่าวมหาวิทยาลัยฯ
      โทร. +66 2 555-2000      คณะผู้บริหาร กิจกรรมของภาควิชาฯ      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      คณาจารย์      ภาพกิจกรรม    
      เมลล์ math.kmutnb@gmail.com      ผู้เชี่ยวชาญ    
         เจ้าหน้าที่    
 
© ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ