หน้าหลัก >  ประชาสัมพันธ์
 
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2560 ณ ณ ศูนย์ประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
 
              

ประกาศรางวัลโครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

ณ ศูนย์ประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

จัดโดย

มูลนิธิส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

ร่วมกับ

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

รางวัลชนะเลิศ

ชื่อโครงงาน การศึกษาสมการเชิงขั้วของการกระจายตัวของน้ำจากหัวสปริงเกอร์ชนิดใบพัดแบบต่างๆ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ประกอบด้วย นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค ครูที่ปรึกษา

นางสาววิชยา เนตรมนต์ประภา นักเรียน

นายอดิศร ขันทอง นักเรียน

รางวัลรองชนะเลิศ

ชื่อโครงงาน กังหัน GSP ทำดีถวายพ่อหลวง

โรงเรียนสตรีพัทลุง

ประกอบด้วย นางวรานันท์ สาครินทร์ ครูที่ปรึกษา

นางสาวจุฬารัตน์ พรหมมณี ครูที่ปรึกษา

นางสาวจุฑาภรณ์ สุระกำแหง นักเรียน

นางสาวชุติกาญจน์ สกุลเอี่ยม นักเรียน

นายอติราช คงเกลี้ยง นักเรียน

รางวัลชมเชย 6 รางวัล

ชื่อโครงงาน การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ฟิล์มสบู่และความยาวด้านของรูปทรงเรขาคณิต

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ประกอบด้วย นางสาวรุ่งนภา ถนอมรอด ครูที่ปรึกษา

นางสาวปิยาพัชร กระแสร์ภาค นักเรียน

นางสาวสโรชา วงศ์ศิริ นักเรียน

นางสาวชลณิชา ชมพูชัย นักเรียน

ชื่อโครงงาน การประยุกต์ทฤษฎีมอนติ คาร์โล ประมาณค่าพาย ผ่านการจำลองเหตุการณ์ปาเป้า

โดยใช้โปรแกรม GeoGebra

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

ประกอบด้วย นายสุรบดินทร์ ใจเย็น ครูที่ปรึกษา

นางสาวรัมณียา ยอดสูงเนิน นักเรียน

นางสาวชุติมา คำขจร นักเรียน

ชื่อโครงงาน การศึกษาพื้นที่รูปเรขาคณิตที่เกิดจากการเชื่อมจุดสำคัญของท่าแม่ไม้มวยไทยเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการนำไปใช้

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ประกอบด้วย นายศรัณย์ แสงนิลาวิวัฒน์ ครูที่ปรึกษา

นายกิตติภพ พงค์พิสิฏฐ์ นักเรียน

นายทวิศักดิ์ โอนรัมย์ นักเรียน

ชื่อโครงงาน การประมาณค่า PH ของกรดคาร์บอนิก โดยใช้การประมาณค่ารากจำนวนจริงของ

สมการกำลังสาม

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ประกอบด้วย นายปรัชญากร ฮดมาลี ครูที่ปรึกษา

นายทนงเกียรติ พลไชยา ครูที่ปรึกษา

นายเฉลิมเกียรติ ยะพลหา นักเรียน

นางสาวจิดาภา วรรณโอภาส นักเรียน

ชื่อโครงงาน เส้นทางลัดเที่ยววัด 9 รัชกาล by Minimal Spanning Tree

โรงเรียนอัสสัมชัญ

ประกอบด้วย อาจารย์วันวิสาข์ สุมล ครูที่ปรึกษา

นายถนัดกิจ ตั้งจารุกิจ นักเรียน

นายพงศภัค พูลทัศฐาน นักเรียน

ชื่อโครงงาน Business Way from Tessellation by GSP

โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”

ประกอบด้วย นายนุกูล แจ้งสว่าง ครูที่ปรึกษา

นางสาวสมถวิล กลิ่นกุหลาบ ครูที่ปรึกษา

นายเจษฎา ปานปิ่น นักเรียน

นางสาวณัฐคณา คงเจริญ นักเรียน

นางสาวศุทธินี หวานฉ่ำ นักเรียน

นายสุทธิพงศ์ ดอกระกำ นักเรียน

 

 
 
 
 
   
 
 
     
         
  มจพ. กรุงเทพฯ เกี่ยวกับภาควิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา ข่าวสาร
      1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง      ประวัติของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MA      ประชาสัมพันธ์
      เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800      สัญลักษณ์ของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MC      การเรียนการสอน
      โทร. +66 2 555-2000      การเดินทางและแผนที่      ระดับปริญญาโท MMA      กิจกรรมนักศึกษา
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      ติดต่อภาควิชาฯ      ระดับปริญญาโท MMC      ทุนการศึกษา
           ระดับปริญญาเอก EDMA      ข่าววิจัย
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ บุคลากร        ข่าวมหาวิทยาลัยฯ
      โทร. +66 2 555-2000      คณะผู้บริหาร กิจกรรมของภาควิชาฯ      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      คณาจารย์      ภาพกิจกรรม    
      เมลล์ math.kmutnb@gmail.com      ผู้เชี่ยวชาญ    
         เจ้าหน้าที่    
 
© ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ