หน้าหลัก >  ประชาสัมพันธ์
 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการติดอันดับ 3 ของประเทศไทย
 
              

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับผลการพิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560  ประกาศผลการพิจารณาและประเมินคุณภาพ เมื่อเดือนธันวาคม 2561 โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งมี 3 หน่วยงานของ มจพ. ที่ได้รับการจัดอันดับของประเทศไทย ดังนี้

    อันดับ 1 ของประเทศไทย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบซอฟต์แวร์ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (คะแนน 4.4) ในกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขา Electrical Engineering/ Electronic Engineering & Telecommunication & Communication Engineering and Technology มีหน่วยงานที่เข้าร่วม 13 หน่วยงาน

    อันดับ 1 ของประเทศไทย ภาควิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (คะแนน 4.4) ในกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยี สาขา Information Technology, Informatics, Geo-informatics, Computer Sciences, Computer Engineering, Computing, Software Engineering มีหน่วยงานเข้าร่วม 17 หน่วยงาน

    อันดับ 3 ของประเทศไทย ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  (คะแนน 4.0) ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สาขา Mathematics and Statistics มีหน่วยงานที่เข้าร่วม 14 หน่วยงาน
http://www.ukofwatches.co.uk/
http://www.aaaswiss.co.uk/

   

ข้อมูลอ้างอิง : https://www.trf.or.th/component/attachments/download/4725

 
 
 
 
   
 
 
     
         
  มจพ. กรุงเทพฯ เกี่ยวกับภาควิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา ข่าวสาร
      1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง      ประวัติของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MA      ประชาสัมพันธ์
      เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800      สัญลักษณ์ของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MC      การเรียนการสอน
      โทร. +66 2 555-2000      การเดินทางและแผนที่      ระดับปริญญาโท MMA      กิจกรรมนักศึกษา
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      ติดต่อภาควิชาฯ      ระดับปริญญาโท MMC      ทุนการศึกษา
           ระดับปริญญาเอก EDMA      ข่าววิจัย
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ บุคลากร        ข่าวมหาวิทยาลัยฯ
      โทร. +66 2 555-2000      คณะผู้บริหาร กิจกรรมของภาควิชาฯ      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      คณาจารย์      ภาพกิจกรรม    
      เมลล์ math.kmutnb@gmail.com      ผู้เชี่ยวชาญ    
         เจ้าหน้าที่    
 
© ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ