หน้าหลัก >  ประชาสัมพันธ์
 
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานที่ได้รับรางวัล UAMC ครั้งที่ 8
 
              

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานที่ได้รับรางวัล

ใน การประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 8 (The 8th Undergraduate in Applied Mathematics Conference)

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 06.30 – 18.00 .

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

-----------------------------------------------------------------------

             “Best Poster Presentation”

-----------------------------------------------------------------------

ชื่อผลงาน :

วิธีทำซ้ำแปรผันสำหรับปัญหาการเปลี่ยนอุณหภูมิฉับพลัน

The Variation Iteration Method for Quenching Problems

เจ้าของผลงาน :

นายกษิตฤน น้อยเรือง

นายธนกร อักษรดิษฐ

นายปิติพงศ์ อรุณรุวิวัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ภาณุมาศ แสวงทอง

-----------------------

ชื่อผลงาน :

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อศึกษาอิทธิพลของการประมงที่มีต่อปลากะตัก แพลงก์ตอนพืช แพงลก์ตอนสัตว์

Mathematical Model for Studying the Influence of Harvesting on Anchovy and Plankton

เจ้าของผลงาน :

นายจิรพัฒน์ จึงสถาปัตชัย

นางสาวศุภิสรา มหาบุณย์

นายเดชาธร เชื้อบุญมี

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ณิชาภัทร พัฒนะรพีเลิศ

-----------------------

 

-----------------------------------------------------------------------

                โครงงานที่ได้รับเชิญจาก

สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

        เพื่อรับการคัดเลือกไปประกวดต่อต่างประเทศ

-----------------------------------------------------------------------

ชื่อผลงาน :

โปรแกรมผู้ฝึกสอนส่วนตัวสำหรับการส่งเสริมการออกกำลังกาย ด้วยการวิเคราะห์ท่าทาง

Smart Personal Trainer Program for Exercise Promotion using Posture Analysis

เจ้าของผลงาน :

นายนิธิศพงศ์ พลอำนวย

นายธเนศ จันทร์ไพร

นายชัยณัฏฐ์ ศิริธนธรรม

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล

 
 
 
 
   
 
 
     
         
  มจพ. กรุงเทพฯ เกี่ยวกับภาควิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา ข่าวสาร
      1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง      ประวัติของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MA      ประชาสัมพันธ์
      เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800      สัญลักษณ์ของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MC      การเรียนการสอน
      โทร. +66 2 555-2000      การเดินทางและแผนที่      ระดับปริญญาโท MMA      กิจกรรมนักศึกษา
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      ติดต่อภาควิชาฯ      ระดับปริญญาโท MMC      ทุนการศึกษา
           ระดับปริญญาเอก EDMA      ข่าววิจัย
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ บุคลากร        ข่าวมหาวิทยาลัยฯ
      โทร. +66 2 555-2000      คณะผู้บริหาร กิจกรรมของภาควิชาฯ      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      คณาจารย์      ภาพกิจกรรม    
      เมลล์ math.kmutnb@gmail.com      ผู้เชี่ยวชาญ    
         เจ้าหน้าที่    
 
© ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ