หน้าหลัก >  ประชาสัมพันธ์
 
นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5
 
              

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ได้รับรางวัล จำนวน 2 รางวัล ดังนี้


รางวัล "รองชนะเลิศอันดับ 1" และเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
ผลงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาต้นแบบกระจกอัจฉริยะสาหรับการป้องกันการเกิดโรคซึมเศร้า"
สมาชิกประกอบด้วย
นายกฤตบุญ สุทธิรัตน์ MC ปี 3
นายกษิดิศ กิ่งนวศักดิ์ MC ปี 3
นางสาวปาลิตา พัตรปาล MC ปี 3
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล

รางวัล "เกียรติบัตรเหรียญทองแดง" 
ผลงานวิจัยเรื่อง "การจาแนกการเดินด้วยข้อมูลชีวภาพจาก เซนเซอร์ของอุปกรณ์สวมใส่ โดยการใช้ขั้นตอนวิธีการเรียนรู้ของเครื่องจักร" 
สมาชิกประกอบด้วย
นางสาวขนิษฐา ฤทธิ์มนตรี MA ปี 4
นางสาวกัญญ์วรา มะลิวัลย์ MA ปี 4
นางสาววรินดา รอวียัน MA ปี 4 
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 
 
 
 
   
 
 
     
         
  มจพ. กรุงเทพฯ เกี่ยวกับภาควิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา ข่าวสาร
      1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง      ประวัติของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MA      ประชาสัมพันธ์
      เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800      สัญลักษณ์ของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MC      การเรียนการสอน
      โทร. +66 2 555-2000      การเดินทางและแผนที่      ระดับปริญญาโท MMA      กิจกรรมนักศึกษา
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      ติดต่อภาควิชาฯ      ระดับปริญญาโท MMC      ทุนการศึกษา
           ระดับปริญญาเอก EDMA      ข่าววิจัย
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ บุคลากร        ข่าวมหาวิทยาลัยฯ
      โทร. +66 2 555-2000      คณะผู้บริหาร กิจกรรมของภาควิชาฯ      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      คณาจารย์      ภาพกิจกรรม    
      เมลล์ math.kmutnb@gmail.com      ผู้เชี่ยวชาญ    
         เจ้าหน้าที่    
 
© ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ