หน้าหลัก >  ประชาสัมพันธ์
 
นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัล Science Exhibition Day 2019
 
              

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ไดัรับรางวัลจากการประกวดผลงาน Science Exhibition Day 2019

ชนะเลิศ  เรื่อง การรักษาเสถียรภาพและซิงโครไนเซชันสำหรับระบบวิลลาโมสกี-รอสเลอร์อย่างน้อยสุดโดยใช้การควบคุมแบบป้อนกลับ

 

รองชนะเลิศอันดับ 1  เรื่อง การตรวจจับอาวุธในกล้องเฝ้าระวังภาพโดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก

 

รองชนะเลิศอันดับ 2  เรื่อง อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับเฝ้าดูแลสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีตามเวลาจริงบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

 

ชมเชย  เรื่อง แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อศึกษาการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมือเท้าปากในเด็กเล็กจากการรณรงค์การล้างมือ

 

ชมเชย  เรื่อง การแยกส่วนกราฟของบริบูรณ์

 

 

 
 
 
 
   
 
 
     
         
  มจพ. กรุงเทพฯ เกี่ยวกับภาควิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา ข่าวสาร
      1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง      ประวัติของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MA      ประชาสัมพันธ์
      เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800      สัญลักษณ์ของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MC      การเรียนการสอน
      โทร. +66 2 555-2000      การเดินทางและแผนที่      ระดับปริญญาโท MMA      กิจกรรมนักศึกษา
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      ติดต่อภาควิชาฯ      ระดับปริญญาโท MMC      ทุนการศึกษา
           ระดับปริญญาเอก EDMA      ข่าววิจัย
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ บุคลากร        ข่าวมหาวิทยาลัยฯ
      โทร. +66 2 555-2000      คณะผู้บริหาร กิจกรรมของภาควิชาฯ      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      คณาจารย์      ภาพกิจกรรม    
      เมลล์ math.kmutnb@gmail.com      ผู้เชี่ยวชาญ    
         เจ้าหน้าที่    
 
© ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ