หน้าหลัก >  ประชาสัมพันธ์
 
โครงการอบรมครูและประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์ ประจำปี 2562
 
              

ภาควิชาคณิตศาสตร์    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

จัดโครงการอบรมครู เรื่อง “การเขียนโปรแกรมบนระบบสมองกลฝังตัว KidBright เพื่อสร้างโครงงานวิทยาการคำนวณ”  
และจัดประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์ ระดับมัยมศึกษาตอนปลาย  ประจำปี 2562
โดยเปิดรับโครงร่างของโครงงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  31 กรกฎาคม 2562
รายละเอียดเพิ่มเติมตาม Link ด้านล่าง 
 

 
  1. http://ma.kmutnb.ac.th/maproject62
 
 
   
 
 
     
         
  มจพ. กรุงเทพฯ เกี่ยวกับภาควิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา ข่าวสาร
      1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง      ประวัติของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MA      ประชาสัมพันธ์
      เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800      สัญลักษณ์ของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MC      การเรียนการสอน
      โทร. +66 2 555-2000      การเดินทางและแผนที่      ระดับปริญญาโท MMA      กิจกรรมนักศึกษา
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      ติดต่อภาควิชาฯ      ระดับปริญญาโท MMC      ทุนการศึกษา
           ระดับปริญญาเอก EDMA      ข่าววิจัย
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ บุคลากร        ข่าวมหาวิทยาลัยฯ
      โทร. +66 2 555-2000      คณะผู้บริหาร กิจกรรมของภาควิชาฯ      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      คณาจารย์      ภาพกิจกรรม    
      เมลล์ math.kmutnb@gmail.com      ผู้เชี่ยวชาญ    
         เจ้าหน้าที่    
 
© ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ