หน้าหลัก >  ประชาสัมพันธ์
 
ตารางการบรรยายพิเศษของภาควิชาคณิตศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
 
              

ภาคคณิตศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจฟังการจัดบรรยายพิเศษของภาควิชาฯ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562  ในภาคเรียนนี้เรามีการจัดบรรยายพิเศษทั้งหมด 11 ครั้งซึ่งมีความหลากหลายทางวิชาการโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรในหลากหลายสถาบันมาบรรยายพิเศษให้กับทางภาควิชาฯ หัวข้อที่น่าสนใจ เช่น
* การใช้ซอฟแวร์ ANSYS เพื่อแก้ปัญหา PDEs (ดร.มงคล แก้วบำรุง)
* Analytical Wall Function for Bypass Transition (รศ.ดร. เอกชัย จันทสาโร TGGS )
* DATA SCI "The real world" (นักวิทยำศำสตร์ข้อมูล จาก ธ.กรุงไทย)
* Fractional Stochastic Differential Equations (Prof. Dr. Andrea
De Gaetano จากอิตาลี)
* Optimization : Modeling Techniques (รศ.ดร. นรินทร์ จาก ม.นเรศวร)

ขอเรียนเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษตามวัน เวลา สถานที่ในตารางการบรรยายพิเศษ 2/2562

 
  1. ตารางการบรรยาย 2/2562
 
 
   
 
 
     
         
  มจพ. กรุงเทพฯ เกี่ยวกับภาควิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา ข่าวสาร
      1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง      ประวัติของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MA      ประชาสัมพันธ์
      เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800      สัญลักษณ์ของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MC      การเรียนการสอน
      โทร. +66 2 555-2000      การเดินทางและแผนที่      ระดับปริญญาโท MMA      กิจกรรมนักศึกษา
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      ติดต่อภาควิชาฯ      ระดับปริญญาโท MMC      ทุนการศึกษา
           ระดับปริญญาเอก EDMA      ข่าววิจัย
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ บุคลากร        ข่าวมหาวิทยาลัยฯ
      โทร. +66 2 555-2000      คณะผู้บริหาร กิจกรรมของภาควิชาฯ      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      คณาจารย์      ภาพกิจกรรม    
      เมลล์ math.kmutnb@gmail.com      ผู้เชี่ยวชาญ    
         เจ้าหน้าที่    
 
© ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ