หน้าหลัก >  ประชาสัมพันธ์
 
นักศึกษาปริญญาโทและเอก นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ The 8th International Conference on Computer Engineering and Mathematical Sciences
 
              

นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกของภาควิชาฯ ได้ไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 8th International Conference on Computer Engineering and Mathematical Sciences

(ICCEMS 2019) ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2562 ณ ประเทศมาเลเซีย โดยผลงานวิจัยจะถูกคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติในฐาน Scopus หรือให้ตีพิพม์ใน Conference Proceedings 

https://www.iccems.com/v1/  

 

 
 
 
 
   
 
 
     
         
  มจพ. กรุงเทพฯ เกี่ยวกับภาควิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา ข่าวสาร
      1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง      ประวัติของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MA      ประชาสัมพันธ์
      เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800      สัญลักษณ์ของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MC      การเรียนการสอน
      โทร. +66 2 555-2000      การเดินทางและแผนที่      ระดับปริญญาโท MMA      กิจกรรมนักศึกษา
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      ติดต่อภาควิชาฯ      ระดับปริญญาโท MMC      ทุนการศึกษา
           ระดับปริญญาเอก EDMA      ข่าววิจัย
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ บุคลากร        ข่าวมหาวิทยาลัยฯ
      โทร. +66 2 555-2000      คณะผู้บริหาร กิจกรรมของภาควิชาฯ      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      คณาจารย์      ภาพกิจกรรม    
      เมลล์ math.kmutnb@gmail.com      ผู้เชี่ยวชาญ    
         เจ้าหน้าที่    
 
© ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ