หน้าหลัก >  ประชาสัมพันธ์
 
บรรยายพิเศษทางวิชาการของภาควิชาคณิตศาสตร์ 1/2563
 
              

บรรยายพิเศษทางวิชาการของภาควิชาคณิตศาสตร์ 1/2563:
ภาควิชาคณิตศาสตร์ มจพ. จัดหัวข้อการบรรยายพิเศษทางวิชาการ (1/2563) ที่หลากหลายเพื่อให้ น.ศ. และคณาจารย์ได้เข้าฟังงานวิจัยหรือความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่น่าสนใจโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ มาบรรยาย
ภาควิชาขอเชิญ น.ศ. และผู้สนใจทั่วไปเข้าฟังการบรรยายพิเศษทางวิชาการในหัวข้อที่สนใจตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในตารางโดยลงทะเบียนเข้าฟังผ่าน QR-code ครับ


ศ.ดร.ยงค์วิมล (ม.มหิดล) : Math modeling สำหรับ Covid 19 ในประเทศไทย
ศ.ดร.ปราโมทย์ (ม.จุฬา) : คณิตศาสตร์ในทางวิศวกรรม
ศ.ดร.ประยุทธ (มจพ.) : คณิตศาสตร์กับงานวิจัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
รศ.ดร.ภัทราวุธ (สจล.) : Iterative Methods for Matrix Equations
ผศ.ดร.สมพงค์ (ม.ศิลปากร) : Coding Theory
ผศ.ดร.นพดล (ม.ศิลปากร) : Image Processing
ผศ.ดร.นริศ (ม.มหิดล) : The Future of AI
ดร.มนต์ชัย (ม.จุฬา) : New Era of Genetic Discoveries 
อ.พิสิษฐ์ (นักลงทุนอิสะ) : คณิตศาสตร์กับการลงทุน

 
  1. Download ตารางบรรยาย
 
 
   
 
 
     
         
  มจพ. กรุงเทพฯ เกี่ยวกับภาควิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา ข่าวสาร
      1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง      ประวัติของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MA      ประชาสัมพันธ์
      เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800      สัญลักษณ์ของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MC      การเรียนการสอน
      โทร. +66 2 555-2000      การเดินทางและแผนที่      ระดับปริญญาโท MMA      กิจกรรมนักศึกษา
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      ติดต่อภาควิชาฯ      ระดับปริญญาโท MMC      ทุนการศึกษา
           ระดับปริญญาเอก EDMA      ข่าววิจัย
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ บุคลากร        ข่าวมหาวิทยาลัยฯ
      โทร. +66 2 555-2000      คณะผู้บริหาร กิจกรรมของภาควิชาฯ      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      คณาจารย์      ภาพกิจกรรม    
      เมลล์ math.kmutnb@gmail.com      ผู้เชี่ยวชาญ    
         เจ้าหน้าที่    
 
© ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ