หน้าหลัก > คณะผู้บริหาร
 
 
 
ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัตนา สังข์หนุน
ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
สถานที่ปฏิบัติงาน : 78-510 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เบอร์โทร : 02-555-2000 ext.4518 / 02-587-8258
อีเมลล์ : surattana.s@sci.kmutnb.ac.th
ไฟล์ประวัติ : Surattana.pdf
 
 
 
ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยลักษณ์ ชวนัสพร
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
สถานที่ปฏิบัติงาน : 78-1003 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เบอร์โทร : 02-555-2000 ext.4524 / 02-587-8258
อีเมลล์ : walailuck.c@sci.kmutnb.ac.th
ไฟล์ประวัติ :
 
 
 
ชื่อ : ดร.เอกชัย คุณวุฒิปรีชาชาญ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหาร พัฒนา การศึกษา และพัสดุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : 78-510 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เบอร์โทร : 02-555-2000 ext.4518 / 02-587-8258
อีเมลล์ : ekkachai.k@sci.kmutnb.ac.th
ไฟล์ประวัติ :
 
 
 
ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัชร์ อัศวสัมฤทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริการวิชาการและกิจกรรมเพื่อสังคม
สถานที่ปฏิบัติงาน : 78-1003 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เบอร์โทร : 02-555-2000 ext. 4524 / 02-587-8258
อีเมลล์ : suphawat.a@sci.kmutnb.ac.th
ไฟล์ประวัติ : CV_SAS.pdf
 
 
 
ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร สิริทรัพย์ทวี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
สถานที่ปฏิบัติงาน : 78-1003 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เบอร์โทร : 02-555-2000 ext.4524 / 02-587-8258
อีเมลล์ : sekson.s@sci.kmutnb.ac.th
ไฟล์ประวัติ :
 
 
 
ชื่อ : รองศาสตราจารย์ เสาวลักษณ์ เจศรีชัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการนักศึกษา
สถานที่ปฏิบัติงาน : 78-1003 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เบอร์โทร : 02-555-2000 ext.4524 / 02-587-8258
อีเมลล์ : saowaluck.c@sci.kmutnb.ac.th
ไฟล์ประวัติ :
 
 
 
ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สิทธิเถกิงเกียรติ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายสารสนเทศ และการประกันคุณภาพ
สถานที่ปฏิบัติงาน : 78-1004 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เบอร์โทร : 02-555-2000 ext.4524 / 02-587-8258
อีเมลล์ : kanokwan.s@sci.kmutnb.ac.th
ไฟล์ประวัติ : CV_KST.pdf
 
 
         
  มจพ. กรุงเทพฯ เกี่ยวกับภาควิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา ข่าวสาร
      1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง      ประวัติของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MA      ประชาสัมพันธ์
      เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800      สัญลักษณ์ของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MC      การเรียนการสอน
      โทร. +66 2 555-2000      การเดินทางและแผนที่      ระดับปริญญาโท MMA      กิจกรรมนักศึกษา
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      ติดต่อภาควิชาฯ      ระดับปริญญาโท MMC      ทุนการศึกษา
           ระดับปริญญาเอก EDMA      ข่าววิจัย
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ บุคลากร        ข่าวมหาวิทยาลัยฯ
      โทร. +66 2 555-2000      คณะผู้บริหาร กิจกรรมของภาควิชาฯ      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      คณาจารย์      ภาพกิจกรรม    
      เมลล์ math.kmutnb@gmail.com      ผู้เชี่ยวชาญ    
         เจ้าหน้าที่    
 
© ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ