หน้าหลัก > คณาจารย์
 
 
 
ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.เสนอ คุณประเสริฐ
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
สถานที่ปฏิบัติงาน : 78-505 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เบอร์โทร : 02-555-2000 ext.4506 / 02-587-8258
อีเมลล์ : sanoe.k@sci.kmutnb.ac.th
ไฟล์ประวัติ :
 
 
 
ชื่อ : ดร.มโหสถ ปั่นโภชา
ตำแหน่ง : อาจารย์
สถานที่ปฏิบัติงาน : 78-510 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เบอร์โทร : 02-555-2000 ext. 4518 / 02-587-8258
อีเมลล์ : mphysics007@gmail.com
ไฟล์ประวัติ :
 
 
 
ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ นิตย์สุวัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานที่ปฏิบัติงาน : 78-510 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เบอร์โทร : 02-555-2000 ext.4510 / 02-587-8258
อีเมลล์ : supot.n@sci.kmutnb.ac.th
ไฟล์ประวัติ : CV_SNS.pdf
 
 
 
ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พล จันทรี
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
สถานที่ปฏิบัติงาน : 78-505 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เบอร์โทร : 02-555-2000 ext.4506 / 02-587-8258
อีเมลล์ : pongpol.j@sci.kmutnb.ac.th
ไฟล์ประวัติ :
 
 
 
ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โดม โล่ห์เพ็ชร์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานที่ปฏิบัติงาน : 78-1003 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เบอร์โทร : 02-555-2000 ext.4524 / 02-587-8258
อีเมลล์ : dome.l@sci.kmutnb.ac.th
ไฟล์ประวัติ :
 
 
 
ชื่อ : อ.กรรณิการ์ พงษ์สุวินัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
สถานที่ปฏิบัติงาน : 78-505 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เบอร์โทร : 02-555-2000 ext.4507 / 02-587-8258
อีเมลล์ : kannikar.p@sci.kmutnb.ac.th
ไฟล์ประวัติ :
 
 
 
ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัตนา สังข์หนุน
ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
สถานที่ปฏิบัติงาน : 78-510 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เบอร์โทร : 02-555-2000 ext.4518 / 02-587-8258
อีเมลล์ : surattana.s@sci.kmutnb.ac.th
ไฟล์ประวัติ : Surattana.pdf
 
 
 
ชื่อ : ดร.เอกชัย คุณวุฒิปรีชาชาญ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหาร พัฒนา การศึกษา และพัสดุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : 78-510 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เบอร์โทร : 02-555-2000 ext.4518 / 02-587-8258
อีเมลล์ : ekkachai.k@sci.kmutnb.ac.th
ไฟล์ประวัติ :
 
 
 
ชื่อ : อ.สันติพงษ์ ประสาททอง
ตำแหน่ง : อาจารย์
สถานที่ปฏิบัติงาน : 78-510 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เบอร์โทร : 02-555-2000 ext.4517 / 02-587-8258
อีเมลล์ : santipong.p@sci.kmutnb.ac.th
ไฟล์ประวัติ :
 
 
 
ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยลักษณ์ ชวนัสพร
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
สถานที่ปฏิบัติงาน : 78-1003 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เบอร์โทร : 02-555-2000 ext.4524 / 02-587-8258
อีเมลล์ : walailuck.c@sci.kmutnb.ac.th
ไฟล์ประวัติ :
 
 
 
ชื่อ : รองศาสตราจารย์ เสาวลักษณ์ เจศรีชัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการนักศึกษา
สถานที่ปฏิบัติงาน : 78-1003 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เบอร์โทร : 02-555-2000 ext.4524 / 02-587-8258
อีเมลล์ : saowaluck.c@sci.kmutnb.ac.th
ไฟล์ประวัติ :
 
 
 
ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร สิริทรัพย์ทวี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
สถานที่ปฏิบัติงาน : 78-1003 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เบอร์โทร : 02-555-2000 ext.4524 / 02-587-8258
อีเมลล์ : sekson.s@sci.kmutnb.ac.th
ไฟล์ประวัติ :
 
 
 
ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต ศุรธณี
ตำแหน่ง :
สถานที่ปฏิบัติงาน : 78-1004 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เบอร์โทร : 02-555-2000 ext.4524 / 02-587-8258
อีเมลล์ : apichat.s@sci.kmutnb.ac.th
ไฟล์ประวัติ : CV_ASN.pdf
 
 
 
ชื่อ : ดร.จารุณี สุนทรานนท์
ตำแหน่ง : อาจารย์
สถานที่ปฏิบัติงาน : 78-1003 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เบอร์โทร : 02-555-2000 ext.4524 / 02-587-8258
อีเมลล์ : jarunee.s@sci.kmutnb.ac.th
ไฟล์ประวัติ : JSN_CV.pdf
 
 
 
ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานนท์ พรมสกล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานที่ปฏิบัติงาน : 78-1003 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เบอร์โทร : 02-555-2000 ext.4524 / 02-587-8258
อีเมลล์ : chanon.p@sci.kmutnb.ac.th
ไฟล์ประวัติ : CV_CPS.pdf
 
 
 
ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ธารีบุญ
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
สถานที่ปฏิบัติงาน : 78-1003 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เบอร์โทร : 02-555-2000 ext.4524 / 02-587-8258
อีเมลล์ : jessada.t@sci.kmutnb.ac.th
ไฟล์ประวัติ : Tariboon.pdf
 
 
 
ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัชร์ อัศวสัมฤทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริการวิชาการและกิจกรรมเพื่อสังคม
สถานที่ปฏิบัติงาน : 78-1003 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เบอร์โทร : 02-555-2000 ext. 4524 / 02-587-8258
อีเมลล์ : suphawat.a@sci.kmutnb.ac.th
ไฟล์ประวัติ : CV_SAS.pdf
 
 
 
ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชาภัทร พัฒนะรพีเลิศ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานที่ปฏิบัติงาน : 78-1003 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เบอร์โทร : 02-555-2000 ext.4524 / 02-587-8258
อีเมลล์ : nichaphat.p@sci.kmutnb.ac.th
ไฟล์ประวัติ : CV_NBK.pdf
 
 
 
ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายสารสนเทศและสหกิจศึกษา
สถานที่ปฏิบัติงาน : 78-1003 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เบอร์โทร : 02-555-2000 ext.4524 / 02-587-8258
อีเมลล์ : anuchit.j@sci.kmutnb.ac.th
ไฟล์ประวัติ : CV_AJK.pdf
 
 
 
ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ รื่นสัมฤทธิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
สถานที่ปฏิบัติงาน : 78-1003 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เบอร์โทร : 02-555-2000 ext.4524 / 02-587-8258
อีเมลล์ : jirapornr@kmutnb.ac.th
ไฟล์ประวัติ :
 
 
 
ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันต์ เนียมเปรม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานที่ปฏิบัติงาน : 78-1004 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เบอร์โทร : 02-555-2000 ext.4524 / 02-587-8258
อีเมลล์ : khomsan.n@sci.kmutnb.ac.th
ไฟล์ประวัติ :
 
 
 
ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ แสวงทอง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานที่ปฏิบัติงาน : 78-1004 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เบอร์โทร : 02-555-2000 ext.4524 / 02-587-8258
อีเมลล์ : panumart.s@sci.kmutnb.ac.th
ไฟล์ประวัติ :
 
 
 
ชื่อ : ดร.ชนากานต์ เกียรติอร่ามกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์
สถานที่ปฏิบัติงาน : 78-1004 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เบอร์โทร : 02-555-2000 ext.4524 / 02-587-8258
อีเมลล์ : chanakarn.k@sci.kmutnb.ac.th
ไฟล์ประวัติ :
 
 
 
ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สิทธิเถกิงเกียรติ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายสารสนเทศ และการประกันคุณภาพ
สถานที่ปฏิบัติงาน : 78-1004 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เบอร์โทร : 02-555-2000 ext.4524 / 02-587-8258
อีเมลล์ : kanokwan.s@sci.kmutnb.ac.th
ไฟล์ประวัติ : CV_KST.pdf
 
 
 
ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน์ วิเชียรไพศาล
ตำแหน่ง : อาจารย์
สถานที่ปฏิบัติงาน : 78-505 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เบอร์โทร : 02-555-2000 ext.4502 / 02-587-8258
อีเมลล์ : tanawat.w@sci.kmutnb.ac.th
ไฟล์ประวัติ : CV_TWS.pdf
 
 
 
ชื่อ : ดร. วัชรศักดิ์ ศิริเสรีวรรณ
ตำแหน่ง : อาจารย์
สถานที่ปฏิบัติงาน : 78-510 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เบอร์โทร : 02-555-2000 ext.4511 / 02-587-8258
อีเมลล์ : wacharasak.s@sci.kmutnb.ac.th
ไฟล์ประวัติ :
 
 
 
ชื่อ : ดร. ศักดิ์ชาย ตั้งประเสริฐ
ตำแหน่ง : อาจารย์
สถานที่ปฏิบัติงาน : 78-510 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เบอร์โทร : 02-555-2000 ext.4511 / 02-587-8258
อีเมลล์ : sakchai.t@sci.kmutnb.ac.th
ไฟล์ประวัติ :
 
 
 
ชื่อ : ดร. เอกภัค เจริญเลิศมงคล
ตำแหน่ง : อาจารย์
สถานที่ปฏิบัติงาน : 78-506
เบอร์โทร : 02-555-2000 ext. 4518
อีเมลล์ : akapak.c@sci.kmutnb.ac.th
ไฟล์ประวัติ : CURRICULUM VITAE.pdf
 
 
 
ชื่อ : ดร. นันทพล ธัมอารีย์รัตน์
ตำแหน่ง : อาจารย์
สถานที่ปฏิบัติงาน : 78-506
เบอร์โทร : 02-555-2000 ext. 4518
อีเมลล์ : nuntapon.t@sci.kmutnb.ac.th
ไฟล์ประวัติ : Nuntapon.pdf
 
 
 
ชื่อ : ดร. จีราวรรณ สุขสำราญ
ตำแหน่ง : อาจารย์
สถานที่ปฏิบัติงาน : 78-510 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เบอร์โทร : 02-555-2000 ext.4511 / 02-587-8258
อีเมลล์ : jeerawan.s@sci.kmutnb.ac.th
ไฟล์ประวัติ : Jeerawan.pdf
 
 
         
  มจพ. กรุงเทพฯ เกี่ยวกับภาควิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา ข่าวสาร
      1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง      ประวัติของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MA      ประชาสัมพันธ์
      เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800      สัญลักษณ์ของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MC      การเรียนการสอน
      โทร. +66 2 555-2000      การเดินทางและแผนที่      ระดับปริญญาโท MMA      กิจกรรมนักศึกษา
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      ติดต่อภาควิชาฯ      ระดับปริญญาโท MMC      ทุนการศึกษา
           ระดับปริญญาเอก EDMA      ข่าววิจัย
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ บุคลากร        ข่าวมหาวิทยาลัยฯ
      โทร. +66 2 555-2000      คณะผู้บริหาร กิจกรรมของภาควิชาฯ      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      คณาจารย์      ภาพกิจกรรม    
      เมลล์ math.kmutnb@gmail.com      ผู้เชี่ยวชาญ    
         เจ้าหน้าที่    
 
© ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ