หน้าหลัก > ผู้เชี่ยวชาญ
 
 
 
ชื่อ : Associate Professor Dr. Utomporn Phalavonk
ตำแหน่ง : Chair, Foundation for the Promotion of Mathematical Talent (Thailand)
สถานที่ปฏิบัติงาน : 78-506 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เบอร์โทร : 02-555-2000 ext.4502 / 02-587-8258
อีเมลล์ : upv@kmutnb.ac.th
ไฟล์ประวัติ : UtompornPhalavonk CV.pdf
 
 
 
ชื่อ : Dr. Elvin James Moore
ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญประจำภาควิชาคณิตศาสตร์
สถานที่ปฏิบัติงาน : 78-506 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เบอร์โทร : 02-555-2000 ext.4502 / 02-587-8258
อีเมลล์ : elvin.j@sci.kmutnb.ac.th
ไฟล์ประวัติ :
 
 
 
ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ปรียา ขุมทรัพย์
ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญประจำภาควิชาคณิตศาสตร์
สถานที่ปฏิบัติงาน : 78-506 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เบอร์โทร : 02-555-2000 ext.4502 / 02-587-8258
อีเมลล์ :
ไฟล์ประวัติ :
 
 
 
ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ศรีบุตร แววเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญประจำภาควิชาคณิตศาสตร์
สถานที่ปฏิบัติงาน : 78-506 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เบอร์โทร : 02-555-2000 ext.4502 / 02-587-8258
อีเมลล์ :
ไฟล์ประวัติ :
 
 
 
ชื่อ : รองศาสตราจารย์ สุพร รัตนพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญประจำภาควิชาคณิตศาสตร์
สถานที่ปฏิบัติงาน : 78-506 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เบอร์โทร : 02-555-2000 ext.4502 / 02-587-8258
อีเมลล์ :
ไฟล์ประวัติ :
 
 
 
ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศักดิ์ บ่ายเที่ยง
ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญประจำภาควิชาคณิตศาสตร์
สถานที่ปฏิบัติงาน : 78-506 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เบอร์โทร : 02-555-2000 ext.4502 / 02-587-8258
อีเมลล์ : chanasak.b@sci.kmutnb.ac.th
ไฟล์ประวัติ :
 
 
 
ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.วิมลยุตต์ วรรณสว่าง
ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญประจำภาควิชาคณิตศาสตร์
สถานที่ปฏิบัติงาน : 78-506 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เบอร์โทร : 02-555-2000 ext.4502 / 02-587-8258
อีเมลล์ : vimonyut.v@sci.kmutnb.ac.th
ไฟล์ประวัติ :
 
 
         
  มจพ. กรุงเทพฯ เกี่ยวกับภาควิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา ข่าวสาร
      1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง      ประวัติของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MA      ประชาสัมพันธ์
      เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800      สัญลักษณ์ของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MC      การเรียนการสอน
      โทร. +66 2 555-2000      การเดินทางและแผนที่      ระดับปริญญาโท MMA      กิจกรรมนักศึกษา
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      ติดต่อภาควิชาฯ      ระดับปริญญาโท MMC      ทุนการศึกษา
           ระดับปริญญาเอก EDMA      ข่าววิจัย
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ บุคลากร        ข่าวมหาวิทยาลัยฯ
      โทร. +66 2 555-2000      คณะผู้บริหาร กิจกรรมของภาควิชาฯ      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      คณาจารย์      ภาพกิจกรรม    
      เมลล์ math.kmutnb@gmail.com      ผู้เชี่ยวชาญ    
         เจ้าหน้าที่    
 
© ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ