หน้าหลัก > เจ้าหน้าที่
 
 
 
ชื่อ : นางวีณา เนตรสว่าง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานที่ปฏิบัติงาน : 78-507 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เบอร์โทร : 02-587-8258 / 02-555-2000 ext. 4510
อีเมลล์ : vena.n@sci.kmutnb.ac.th
ไฟล์ประวัติ :
 
 
 
ชื่อ : นายรัชพล ฉัตรพลาธิป
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานที่ปฏิบัติงาน : 78-1008 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เบอร์โทร : 02-587-8258 / 02-555-2000 ext. 4511
อีเมลล์ : ratchapol.c@sci.kmutnb.ac.th
ไฟล์ประวัติ :
 
 
 
ชื่อ : นางสาววันเพ็ญ แต่งงาม
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สถานที่ปฏิบัติงาน : 78-507 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เบอร์โทร : 02-587-8258 / 02-555-2000 ext. 4511
อีเมลล์ : wanpen.t@sci.kmutnb.ac.th
ไฟล์ประวัติ :
 
 
 
ชื่อ : นายนพดล สวนดอน
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา(งานประกันคุณภาพ)
สถานที่ปฏิบัติงาน : 78-507 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เบอร์โทร : 02-587-8258 / 02-555-2000 ext. 4511
อีเมลล์ : nopphadon.s@sci.kmutnb.ac.th
ไฟล์ประวัติ :
 
 
         
  มจพ. กรุงเทพฯ เกี่ยวกับภาควิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา ข่าวสาร
      1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง      ประวัติของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MA      ประชาสัมพันธ์
      เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800      สัญลักษณ์ของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MC      การเรียนการสอน
      โทร. +66 2 555-2000      การเดินทางและแผนที่      ระดับปริญญาโท MMA      กิจกรรมนักศึกษา
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      ติดต่อภาควิชาฯ      ระดับปริญญาโท MMC      ทุนการศึกษา
           ระดับปริญญาเอก EDMA      ข่าววิจัย
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ บุคลากร        ข่าวมหาวิทยาลัยฯ
      โทร. +66 2 555-2000      คณะผู้บริหาร กิจกรรมของภาควิชาฯ      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      คณาจารย์      ภาพกิจกรรม    
      เมลล์ math.kmutnb@gmail.com      ผู้เชี่ยวชาญ    
         เจ้าหน้าที่    
 
© ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ