ภาควิชาคณิตศาสตร์จัดอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์    
ด่วน!!!!เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์    
ด่วน!!!! เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา    
มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ รร. เครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มจพ. ประจำปีการศึกษา 2558 (พ.ศ.2559)    
ประกาศการกู้ยืมฯ สำหรับนศ.เข้าใหม่ รหัส 59    
เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ที่สถานสงเคราะห์บ้านเด็กชายปากเกร็ด จ.นนทบุรี    
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการสมทบพิเศษ ภาคเรียน1/2558    
 

แผนการสอนวิชา 040203111 Engineering Mathematics III ภาคการศึกษาที่ 1/2559
แผนการสอนวิชา 040213302 Partial Differential Equations ภาคการศึกษาที่ 1/2559
แผนการสอนวิชา 040203101 Mathematics I ภาคการศึกษาที่ 1/2559
แผนการสอนวิชา 040203111 Engineering Mathematics I ภาคการศึกษาที่ 1/2559
แผนการสอนวิชา 040203100 General Mathematics ภาคการศึกษาที่ 1/2559
นิเทศสหกิจศึกษา บริษัท Sycapt ครั้งที่ 1 (4 ส.ค.59)
นิเทศสหกิจศึกษา บริษัท CrossingSoft ครั้งที่ 1 (4 ส.ค.59)

โครงการเสริมทักษะนักศึกษา
นักศึกษาสาขา MA และ MC ร่วมส่งความสุข
โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษา
กิจกรรม MATH ALUMNI MEETING ครั้งที่ 1
โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

นักศึกษาสาขา MA ได้รับทุนการศึกษา
รับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาประเภทขาดแคลนหรือช่วยเหลืองานกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 2/2558

สรุปผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์ ในฐานข้อมูล ISI หรือ SCOPUB ในปีงบประมาณ 2559 (2016)
ศูนย์วิจัยเฉพาะทางฯ ได้รับรางวัล
บรรยายพิเศษที่ ม.ธรรมศาสตร์
ความร่วมมือกับ DGIST เกาหลีใต้
ผศ.ดร.ชุติพนธ์ ภักดีบุญ เข้าร่วมแสดงผลงานวิจัยในการประชุม : นักวิจัยรุ่นใหม่ พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 15

         
  มจพ. กรุงเทพฯ เกี่ยวกับภาควิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา ข่าวสาร
      1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง      ประวัติของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MA      ประชาสัมพันธ์
      เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800      สัญลักษณ์ของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MC      การเรียนการสอน
      โทร. +66 2 555-2000      การเดินทางและแผนที่      ระดับปริญญาโท MMA      กิจกรรมนักศึกษา
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      ติดต่อภาควิชาฯ      ระดับปริญญาโท MMC      ทุนการศึกษา
           ระดับปริญญาเอก EDMA      ข่าววิจัย
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ บุคลากร        ข่าวมหาวิทยาลัยฯ
      โทร. +66 2 555-2000      คณะผู้บริหาร กิจกรรมของภาควิชาฯ      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      คณาจารย์      ภาพกิจกรรม  
      เมลล์ math.kmutnb@gmail.com      ผู้เชี่ยวชาญ    
         เจ้าหน้าที่    
 
© ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ