Dr.Marcus Tindall has visited in Dept. MA.    
ภาควิชาคณิตศาสตร์ มจพ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ครั้งที่ 6     
หลักสูตร MC จัดกิจกรรม 5 Minutes Project Challenge    
ภาควิชาคณิตศาสตร์ มจพ. ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษทางวิชาการ วันที่ 25 ม.ค. 60    
ภาควิชาคณิตศาสตร์ มจพ. ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษทางวิชาการ วันที่ 30 พ.ย. 59    
ประกาศ เรื่อง ขอแจ้งให้นักศึกษาที่ไม่มีบัตรประจำตัวนักศึกษาทราบ    
ภาควิชาคณิตศาสตร์ มจพ. ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษทางวิชาการ วันที่ 12 ต.ค. 59    
ภาควิชาคณิตศาสตร์ มจพ. ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษทางวิชาการ วันที่ 19 กย.59    
 

Assignment II วิชา Engineering Mathematics II ภาคเรียนที่ 2/2559
คะแนนสอบกลางภาคเรียน วิชา Technical Mathematics ภาคเรียนที่ 2/2559
Assignment II วิชา Vector Analysis ภาคเรียนที่ 2/2559
คะแนนสอบกลางภาคเรียน วิชา Vector Analysis ภาคเรียนที่ 2/2559
คะแนนสอบกลางภาคเรียน วิชา Engineering Mathematics II ภาคเรียนที่ 2/2559
คะแนนสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559 วิชา 040213207 Discrete Mathematics and Applications
คะแนนสอบกลางภาคเรียน วิชา Engineering Mathematics III ภาคเรียนที่ 2/2559
คะแนนสอบกลางภาคเรียน วิชา Mathematics II ภาคเรียนที่ 2/2559

การรับสมัครทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)ระดับ ป.ตรี ป.โท ป.เอก 2560

ศูนย์วิจัยการวิเคราะห์เชิงพลวัตรไม่เชิงเส้นได้รับรางวัลศูนย์วิจัยดีเด่น

         
  มจพ. กรุงเทพฯ เกี่ยวกับภาควิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา ข่าวสาร
      1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง      ประวัติของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MA      ประชาสัมพันธ์
      เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800      สัญลักษณ์ของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MC      การเรียนการสอน
      โทร. +66 2 555-2000      การเดินทางและแผนที่      ระดับปริญญาโท MMA      กิจกรรมนักศึกษา
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      ติดต่อภาควิชาฯ      ระดับปริญญาโท MMC      ทุนการศึกษา
           ระดับปริญญาเอก EDMA      ข่าววิจัย
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ บุคลากร        ข่าวมหาวิทยาลัยฯ
      โทร. +66 2 555-2000      คณะผู้บริหาร กิจกรรมของภาควิชาฯ      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      คณาจารย์      ภาพกิจกรรม  
      เมลล์ math.kmutnb@gmail.com      ผู้เชี่ยวชาญ    
         เจ้าหน้าที่    
 
© ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ