การแก้ I รายวิชา 040203201 Differential Equations 2/2562    
ประกาศรายชื่อ แก้ I รายวิชา 040203111 Engineering Mathematics I    
เรื่องการยื่นคำร้องขอลงทะเบียนภาคฤดูร้อน 2562    
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Open Problems in Matrix Theory    
ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจฟังบรรยายพิเศษเรื่อง วิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม    
ภาควิชาคณิตศาสตร์ได้จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Estimation of SDEs and Applications to Fractional Stochastic Differential Equations    
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง Open Problems in Matrix Theory    
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง Estimation of SDEs and Applications to Fractional Stochastic Differential Equations    
 

การแก้ I รายวิชา 040203201 Differential Equations 2/2562
ประกาศรายชื่อ แก้ I รายวิชา 040203111 Engineering Mathematics I
เรื่องการยื่นคำร้องขอลงทะเบียนภาคฤดูร้อน/2562
Assignment II วิชา Engineering Mathematics I ภาคเรียนที่ 2/2562
Assignment II วิชา Mathematics II ภาคเรียนที่ 2/2562
คะแนนสอบกลางภาคเรียน วิชา Mathematics II ภาคเรียนที่ 2/2562
คะแนนสอบกลางภาคเรียน วิชา Engineering Mathematics II (EP) ภาคเรียนที่ 2/2562
คะแนนสอบกลางภาคเรียน วิชา Engineering Mathematics II ภาคเรียนที่ 2/2562

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
การประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 7 (UAMC 2018)
โครงการคณิตศาสตร์สัมพันธ์ (กีฬาบ้าน)
โครงการนิทรรศการแสดงผลงานระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
Union Games # 11

ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า ระดับบัณฑิตศึกษา มจธ.
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาปริญญาตรีโครงการสมทบพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนพัฒนาวิชาการ ประเภทเรียนดี แก่นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
รับทุนอุดหนุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทขาดแคลนหรือช่วยเหลือกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2/2560
รับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561
การรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2561
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

         
  มจพ. กรุงเทพฯ เกี่ยวกับภาควิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา ข่าวสาร
      1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง      ประวัติของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MA      ประชาสัมพันธ์
      เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800      สัญลักษณ์ของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MC      การเรียนการสอน
      โทร. +66 2 555-2000      การเดินทางและแผนที่      ระดับปริญญาโท MMA      กิจกรรมนักศึกษา
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      ติดต่อภาควิชาฯ      ระดับปริญญาโท MMC      ทุนการศึกษา
           ระดับปริญญาเอก EDMA      ข่าววิจัย
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ บุคลากร        ข่าวมหาวิทยาลัยฯ
      โทร. +66 2 555-2000      คณะผู้บริหาร กิจกรรมของภาควิชาฯ      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      คณาจารย์      ภาพกิจกรรม  
      เมลล์ math.kmutnb@gmail.com      ผู้เชี่ยวชาญ    
         เจ้าหน้าที่    
 
© ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ