ไทย|English

ทุนการศึกษา

ประกาศรับสมัครทุนประเภทขาดแคลนหรือช่วยเหลืองานกิจกรรม 1/66

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่องทุนอุดหนุนการศึกษาประเภทขาดแคลนหรือช่วยเหลืองานคณะ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง ทุนพัฒนาวิชาการประเภทเรียนดี แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนหรือช่วยเหลืองานคณะ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุน ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า ระดับบัณฑิตศึกษา มจธ.