ประกาศผลรางวัลการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์    
ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท สาขา MMA และ MMC ระดับปริญญาเอก สาขา E-DMA    
การรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2562    
โครงการอบรมครูและประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์ ประจำปี 2562    
ตารางการบรรยายพิเศษของภาควิชาคณิตศาสตร์ 1/2562    
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการติดอันดับ 3 ของประเทศไทย    
การบรรยายพิเศษทางวิชาการประจำภาคการศึกษา 2/2561    
งาน Mathematics Graduate Student Meeting 2019    
ภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Deep Learning with TensorFlow 2.0 for Industrial Problems    
เชิญฟังบรรยายพิเศษ 1/2562 เรื่อง Some Open Problems in Number Theory    
ประกาศผลรางวัลการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจําปี 2562    
การบรรยายพิเศษ Deep Learning with Tensor Flow for Industrial Problems    
การบรรยายพิเศษเรื่อง คณิตศาสตร์กับกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย    
ขอเชิญเข้าฟังการบรรยายพิเศษ คณิตศาสตร์กับกระบวนการผลิตน้ำตาล    
การบรรยายพิเศษทางวิชาการเรื่อง การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในด้านแผ่นดินไหว    
บรรยายพิเศษ เรื่อง การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในด้านแผ่นดินไหว    
 

Assignment I วิชา Engineering Mathematics I (EP)ภาคเรียนที่ 1/2562
Assignment I วิชา Matrices and Vector Analysis ภาคเรียนที่ 1/2562
Assignment I วิชา Engineering Mathematics II ภาคเรียนที่ 1/2562
Assignment I วิชา Engineering Mathematics III (EP) ภาคเรียนที่ 1/2562
Assignment I วิชา Ordinary Differential Equations ภาคเรียนที่ 1/2562
Assignment I วิชา Mathematics I ภาคเรียนที่ 1/2562
Assignment I วิชา Engineering Mathematics III ภาคเรียนที่ 1/2562
Assignment I วิชา Engineering Mathematics I ภาคเรียนที่ 1/2562

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
การประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 7 (UAMC 2018)
โครงการคณิตศาสตร์สัมพันธ์ (กีฬาบ้าน)
โครงการนิทรรศการแสดงผลงานระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
Union Games # 11

ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า ระดับบัณฑิตศึกษา มจธ.
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาปริญญาตรีโครงการสมทบพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนพัฒนาวิชาการ ประเภทเรียนดี แก่นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
รับทุนอุดหนุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทขาดแคลนหรือช่วยเหลือกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2/2560
รับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561
การรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2561
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

         
  มจพ. กรุงเทพฯ เกี่ยวกับภาควิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา ข่าวสาร
      1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง      ประวัติของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MA      ประชาสัมพันธ์
      เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800      สัญลักษณ์ของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MC      การเรียนการสอน
      โทร. +66 2 555-2000      การเดินทางและแผนที่      ระดับปริญญาโท MMA      กิจกรรมนักศึกษา
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      ติดต่อภาควิชาฯ      ระดับปริญญาโท MMC      ทุนการศึกษา
           ระดับปริญญาเอก EDMA      ข่าววิจัย
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ บุคลากร        ข่าวมหาวิทยาลัยฯ
      โทร. +66 2 555-2000      คณะผู้บริหาร กิจกรรมของภาควิชาฯ      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      คณาจารย์      ภาพกิจกรรม  
      เมลล์ math.kmutnb@gmail.com      ผู้เชี่ยวชาญ    
         เจ้าหน้าที่    
 
© ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ