ไทย|English

ปริญญาเอก EDMA

24 ธันวาคม 2563

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (ภาคภาษาอังกฤษ)

Doctor of Philosophy Program in Applied Mathematics (English Program)

   

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)

ชื่อย่อภาษาไทย: ปร.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy (Applied Mathematics)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: Ph.D. (Applied Mathematics)

   

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

   

ปรัชญาของหลักสูตร

“มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ระดับสากลเพิ่มทักษะขั้นสูงด้านคณิตศาสตร์และการวิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์”

   

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

การเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (ภาคอังกฤษ) มีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ที่มีความรู้ ความสามารถในเชิงทฤษฎีและการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ ในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม
  2. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิจัย และสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านคณิตศาสตร์
  3. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม

   

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า โดยมีคุณสมบัติดังนี้

  1. สำหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรแบบปกติ ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 และระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง
  2. สำหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรแบบปกติ ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ ด้านวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับดี โดยต้องมีผลสอบทางภาษา TOEFL (Paper Based) ไม่ต่ำกว่า 525   คะแนน หรือ TOEFL (Computer-based) ไม่ต่ำกว่า 195 คะแนน หรือ IELTS(Acadamic Module) ไม่ต่ำกว่า 5.5 คะแนน หรือผลการทดสอบอื่น ๆ ที่เทียบเท่า และผลการทดสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปีตั้งแต่วันสอบจากสถาบันที่มีการทดสอบ สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ   แต่ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษตามที่กำหนด  ต้องส่งหลักฐานสอบผ่านผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายใน 1 ปี หรืออยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร

   

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

   

ระยะเวลาการศึกษา 

ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร 3 ปี

   

อาจารย์ประจำหลักสูตรหลักสูตรปริญญาเอก

  1. รศ.ดร. เสนอ  คุณประเสริฐ

           Ph.D.Mathematics(Montana State University,USA) 

           M.Sc.Mathematics(Montana State University,USA)     

           กศ.ม.คณิตศาสตร์(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร) 

           กศ.บ.คณิตศาสตร์(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางเขน)

  2. รศ.ดร. พงศ์พล  จันทรี

           Ph.D.Mathematics(Montpellier II University,France)

           วท.ม.คณิตศาสตร์(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

           วท.บ.คณิตศาสตร์(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

  3. รศ.ดร. ชุติพนธ์ภักดีบุญ

           Ph.D. Applied Mathematics (University of Sheffield, UK)

           วท.ม. วิทยาการคณนา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

           วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

  4. ผศ.ดร. เสกสรร สิริทรัพย์ทวี

           Ph.D. Applied Mathematics (University of Colorado at Boulder, USA)

           M.S. Applied Mathematics (University of Colorado at Boulder, USA)

           วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

           วศ.บ. อิเล็กทรอนิกส์ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

  5. Dr.Elvin  James Moore

           Ph.D.Theoretical Physics(Harvard University ,USA)

           M.Sc. Physics (University of Western Australia, Australia)

           B.Sc. Physics (University of Western Australia, Australia)

  6. Dr. Andrew Peter Snodin

           Ph.D. Applied Mathematics (Newcastle University, UK)

           MMath Mathematics (Newcastle University, UK)