ไทย|English

ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง  คณิตศาสตร์กับงานวิจัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

ประชาสัมพันธ์บรรยายพิเศษ 1/2563
ภาควิชาคณิตศาสตร์ มจพ. ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง
 "คณิตศาสตร์กับงานวิจัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้า"


โดย  ศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.
ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น
สามารถเข้าฟังการบรรยายได้ ณ ห้อง 1006 อาคาร 78 ชั้น 10 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

ผู้ที่สนใจต้องการเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ สามารถลงทะเบียนผ่าน QR-code หรือ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQMAyD0SdQDsaAMfaVTyLQGZY2czxU-QXJGXRdUE0NFNxSCg/viewform?usp=sf_link