ไทย|English

ภาควิชาคณิตศาสตร์จัดบรรยายพิเศเรื่อง Iterative Methods for Matrix Equations

ภาควิชาคณิตศาสตร์ มจพ. ได้จัดบรรยายพิเศษทางวิชาการในหัวข้อเรื่อง "Iterative Methods for Matrix Equations"
โดย รศ.ดร.ภัทราวุธ จันทร์เสงี่ยม ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 78-1006 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มจพ. 

เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ ได้เห็นแนวทางการวิจัยขั้นสูงและสร้างความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาในภาควิชาฯ กับวิทยากรผู้บรรยาย