ไทย|English

ภาควิชาคณิตศาสตร์ได้จัดบรรยายเรื่อง คณิตศาสตร์กับงานวิจัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

ภาควิชาคณิตศาสตร์ มจพ. ได้จัดบรรยายพิเศษทางวิชาการในหัวข้อเรื่อง "คณิตศาสตร์กับงานวิจัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้า"


โดย ศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มจพ.
ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 78-1006 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มจพ. 


เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ ได้เห็นแนวทางการวิจัยขั้นสูงและสร้างความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาในภาควิชาฯ กับวิทยากรผู้บรรยาย