ไทย|English

ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 จำนวน 10 ทุน ทุนละ 3,000 บาท
 
ส่งใบสมัครภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 ที่อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีเพื่อคัดเลือกต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดใบสมัคร