ไทย|English

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนพัฒนาวิชาการ ประเภทเรียนดี แก่นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนพัฒนาวิชาการ ประเภทเรียนดี แก่นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ขอให้นักศึกษารายงานตัว พร้อมถ่ายสำเนาบัตรนศ.และบัตรประชาชนในหน้าเดียวกัน ณ หน่วยกิจการนักศึกษา ชั้น 1 คณะวิทย์ฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์