ไทย|English

การประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 7 (UAMC 2018)

นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 และคณาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ มจพ. เข้าร่วมการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 7 (UAMC 2018) ในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
โดยผลการตัดสิน UAMC2018 นักศึกษาภาควิชาฯ มจพ. ได้รับรางวัลดังนี้

1) รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอแบบบรรยาย กลุ่ม Numerical Methods and Applications
เรื่อง "ระเบียบวิธีสามขั้นเชิงเศษส่วนของอดัม-แบชฟอร์ธแบบใหม่ และการประยุกต์"
โดย วริษฐา จิรปฐมกุล, พลอยไพลิน มหาอุดมพร, ณัฐพล คงเพชรศักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.เสกสรร สิริทรัพย์ทวี

2) รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอแบบบรรยาย กลุ่ม Computational Mathematics and Algorithms
เรื่อง "ไม้เท้าและแอปพลิเคชันเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา"
โดย นนธวัช คำยานะ, กิติยรัตน์ นิติจิรเกียรติ, อัญมณี รุ่งเรือง
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร.สุพจน์ นิตย์สุวัฒน์

3) รางวัลรองชนะเลิศ การนำเสนอแบบบรรยาย กลุ่ม Numerical Methods and Applications
เรื่อง "การหาผลเฉลยวิเคราะห์และผลเฉลยเชิงตัวเลขสำหรับระบบสมการอนุพันธ์ย่อยไม่เชิงเส้นอันดับเศษส่วนโดยนิยามคาปูโตด้วยระเบียบวิธี LADM และ LVIM"
โดย กุลธิดา คาวินวิทย์, ธิติ ประเสริฐจิตสรร, กมลวรรณ ทองพันธุ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ. ดร.เสนอ คุณประเสริฐ

4) รางวัลรองชนะเลิศ การนำเสนอแบบบรรยาย กลุ่ม Data Analytics with Matlab
หัวข้อ "การตรวจจับการล้มสำหรับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้ MATLAB"
โดย ภัทรา อินทร์เรืองศรี, ปรีญาพร วงศ์บุดศรี, วรินยา พลอยพุธ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล

หมายเหตุ รางวัลชนะเลิศได้รับโล่รางวัลจากสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

<< Congratulations >>
ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกคน และขอขอบคุณอาจารย์และนักศึกษาทุกคนที่มีส่วนร่วมในการประชุมครั้งนี้

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม