ไทย|English

ประกาศช่องทางการติดต่อผู้สอน

นักศึกษาสามารถติดต่อผู้สอนตามรายวิชาและตอนเรียน โดยดาวน์โหลดช่องทางการติดต่อดังรายวิชาต่อไปนี้


  #
  รหัสวิชา
  รายวิชา
  ตอนเรียน
  ช่องทางการติดต่อ
 1.  
 2. 040203100
  General Mathematics
  ทุกตอนเรียน
 3.  
 4. 040203101
  Mathematics 1
  ทุกตอนเรียน
 5.  
 6. 040203102
  Mathematics 2
  ทุกตอนเรียน
 7.  
 8. 040203103
  Data Science for Daily Life
  ทุกตอนเรียน
 9.  
 10. 040203111
  Engineering Mathematics I
  ทุกตอนเรียน
 11.  
 12. 040203112
  Engineering Mathematics II
  ทุกตอนเรียน
 13.  
 14. 040203121
  Mathematics for Technologists 1
  ทุกตอนเรียน
 15.  
 16. 040203123
  Discrete Mathematics and Applications
  ทุกตอนเรียน
 17.  
 18. 040203124
  Mathematics for Agro-Industry
  ทุกตอนเรียน
 19.  
 20. 040203201
  Differential Equations
  ทุกตอนเรียน
 21.  
 22. 040203202
  Matrices and Vectors Analysis
  ทุกตอนเรียน
 23.  
 24. 040203211
  Engineering Mathematics III
  ทุกตอนเรียน
 25.  
 26. 040213204
  Partial Differential Equations
  ทุกตอนเรียน
 27.  
 28. 040213207
  Discrete Mathematics
  ทุกตอนเรียน
 29.  
 30. 040213315
  Mathematical Model and Applications
  ทุกตอนเรียน
 31.  
 32. 040213429
  Optimization
  ทุกตอนเรียน
 33.  
 34. 040223102
  Computer Programming for Mathematics 2
  ทุกตอนเรียน
 35.  
 36. 040223141
  Computer Programming for Mathematics
  ทุกตอนเรียน
 37.  
 38. 040223351
  Mathematical Software
  ทุกตอนเรียน
 39.  
 40. 040223353
  Object Oriented Software Design
  ทุกตอนเรียน
 41.  
 42. 040223454
  Comp Programming for Math Research
  ทุกตอนเรียน
 43.  
 44. 040223455
  Mathematics for Machine Learning
  ทุกตอนเรียน
 45.  
 46. 040223491
  Seminar
  ทุกตอนเรียน
 47.  
 48. 040235226
  Mathematical Modeling
  ทุกตอนเรียน
 49.  
 50. 040283100
  General Mathematics (EP)
  ทุกตอนเรียน
 51.  
 52. 040283112
  Engineering Mathematics II (EP)
  ทุกตอนเรียน
 53.  
 54. 040223453
  Decision Support Systems
  ทุกตอนเรียน
 55.  
 56. 040223354
  Data Networking
  ทุกตอนเรียน
 57.  
 58. 040223363
  System Analysis and Design for Mathematics
  ทุกตอนเรียน