ไทย|English

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยลักษณ์ ชวนัสพร
รองหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยลักษณ์  ชวนัสพร


ตำแหน่ง:  รองหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์

ห้องทำงาน:  78-1003

โทรศัพท์:  02-555-2000 ต่อ 4501

อีเมล:  walailuck.c@sci.kmutnb.ac.th


การศึกษา

• ปริญญาเอก : Ph.D. (Applied Mathematics), University of St Andrews, Scotland

• ปริญญาโท : M.Sc. (Applied Mathematics), มหาวิทยาลัยมหิดล

• ปริญญาตรี : B.B.A (Marketing), มหาวิทยาลัยรามคำแหง

• ปริญญาตรี : B.Sc. (Mathematics), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร


สาขางานวิจัย

• Financial Mathematics

• Mathematical Modelling in Business and Finance

• Statistics in Business and Finance


ประสบการณ์การทำงาน 

• 2015 – present : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มจพ.

• 2001 – 2015 : อาจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มจพ.


ผลงานตีพิมพ์ 

1. Prasertjitsun, T., Koonprasert, S. and Chavanasporn, W., (2020). “A Mathematical Model of Optimal Control for Addictive Buying: Predicting the Population Behavior”, COMPUSOFTT, An International Journal of Advanced Computer Technology. 9(3), March 2020, 3611-3616.

2. Prasertjitsun, T., Koonprasert, S. and Chavanasporn, W., (2020). “A Mathematical Model of Optimal Control for Addictive Buying: Predicting the Population Behavior”, COMPUSOFTT, An International Journal of Advanced Computer Technology. 9(3), March 2020, 3611-3616.

3. Charurotkeerati, T. and Chavanasporn, W., (2017). Discrete Least Square Estimation of Polynomial Models for ECG Data. KMUTNB: International Journal of Applied Science and Technology, 10(4), 257-261, Oct-Dec. 2017.

4. Wisedsing, W., and Chavanasporn, W., (2014). “Mathematical Model for investment in Gold Market: a Real Option Approach”, International Journal of Applied Mathematics and Statistics, Vol.52, No. 9, 74-84.

5. Chavanasporn, W., and Ewald, C.-O., (2012). “A Numerical Method for Solving Stochastic Optimal Control Problems with Linear Control”, Computational Economics, Vol.39, No. 4, 429-446.

6. Chavanasporn, W., and Ewald, C.-O., (2012).  “Privatization of Businesses and Flexible Investment: A Real Option Approach”, Decisions in Economics and Finance, Vol.35, Issue 1, 75-89.

7. Wang, W-K., Thampanishvong, K., and Chavanasporn, W., (2011).  “Investment in Poillution Abatement Technology in Response to Community Protests: Lessons from Map Ta Phut Industrial Estate”, TDRI Quarterly Review, Vol.26, No.2, 15-23.

8. Chavanasporn, W., Randorn, C. and Thampanishvong, K., (2011). “An Analysis of Hydrogen Generation from Recyclable Aluminium Cans”, Journal of Environmental Management, Vol.7, No.1.

9. Chavanasporn, W., and Ewald, C.-O., (2010). “Development under a Concessionary Agreement: a Real Option Approach”, Investment Management and Financial Innovation, Vol. 7, Issue 2.

10. Chavanasporn, W., and Ewald, C.-O., (2008). “Numerical Simulation of a Diffusion Type Evolutionary Stock Market Model”, Applied Mathematical Sciences, Vol.2, No. 45-48, 2323-2339.


การเผยแพร่ประชุมวิชาการ 

1. Wisedsing, N. and Chavanasporn, W., (2017). Portfolio Optimization using Value-at-Risk, Proceedings of the 7th National and International Graduate Study Conference 2017, S26-S34.

2. Jiratumpradub, N. and Chavanasporn W., (2016).  “Option Pricing with Black-Scholes and GARCH Model”, Proceedings of the 21st  Annual Meeting in Mathematics and Annual Pure and Applied Mathematics Conference (AMM & APAM 2016), Chulalongkorn University, May 2016: 769-781.

3. Charurotkeerati, T., and Chavanasporn W., (2015). “Polynomial Approximation for ECG Data”, Proceedings of the 5th National and International Graduate Study Conference 2015, 795-800.