ไทย|English

รองศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร สิริทรัพย์ทวี
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพนธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร สิริทรัพย์ทวี

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพนธ์

ห้องทำงาน: 78–1003

โทรศัพท์: 02-913-2500 ต่อ 4510, 4511

อีเมล: sekson.s@sci.kmutnb.ac.th


การศึกษา 

 • Ph.D. (Applied Mathematics) : University of Colorado at Boulder , USA
 • M.S. (Applied Mathematics) : University of Colorado at Boulder , USA
 • วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) (อิเล็กทรอนิกส์) : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


สาขางานวิจัย

 • Numerical Analysis/Methods
 • Dynamical System
 • Mathematical Modeling
 • Exact Solutions of PDEs


ประสบการณ์การทำงาน 

 • 2019 – Present Associate Professor, Department of Mathematics, Faculty of Applied  Science, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Bangkok, Thailand
 • 2017 – 2019 Assistant Professor, Department of Mathematics, Faculty of Applied Science, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Bangkok, Thailand
 • 2014 – 2017 Lecturer, Department of Mathematics, Faculty of Applied Science, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Bangkok, Thailand
 • 2006 - 2014 Teaching and research assistants, Department of Applied Mathematics, University of Colorado at Boulder, USA
 • 2006 - 2006 Lecturer, Department of Mathematics, Faculty of Applied Science, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Bangkok, Thailand
 • 2002 - 2005 Lecturer, the department of Mathematics, Faculty of Science, Burapha university, Thailand

ผลงานตีพิมพ์ 

1. Pananu, K., Sungnul, S., Sirisubtawee, S., & Phongthanapanich, S. (2020). "Convergence and Applications of the Implicit Finite Difference Method for Advection-Diffusion-Reaction Equations", IAENG International Journal of Computer Science, 47(4).

2. Sirisubtawee, S., Koonprasert, S., and Sungnul, S. (2020). "New Exact Solutions of the Conformable Space-Time Sharma–Tasso–Olver Equation Using Two Reliable Methods", Symmetry, 12(4), 644.

3. Arunrat, T., Koonprasert, S., and Sirisubtawee, S. (2020). "Sensitivity Analysis and Global Attractivity of the HPA AXIS in a Depression Model", Compusoft, 9(4), 3652-3661.

4. Lekdee, N., Koonprasert, S., and Sirisubtawee, S. "Optimal Control for the Modified Minimal Model of the Glucose-Insulin Dynamics"

5. Kaewta, S., Sirisubtawee, S., and Khansai, N. (2020). "Explicit Exact Solutions of the (2+ 1)-Dimensional Integro-Differential Jaulent–Miodek Evolution Equation Using the Reliable Methods", International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, 2020.

6. Yangchareonyuanyong, R., Koonprasert, S., and Sirisubtawee, S. (2020). "Numerical Solutions of the Elliptic Differential and the Planetary Motion Equations by Haar Wavelet-Quasilinearization Technique", Thai Journal of Mathematics, 351-370.

7. Arunrat, T., Koonprasert, S., and Sirisubtawee, S. (2020). "Permanence and Global Attractivity of a HPA Axis Model Related to Depression", Thai Journal of Mathematics, 303-323. 

8. Lekdee, N., Sirisubtawee, S., and Koonprasert, S. (2019). "Bifurcations in a delayed fractional model of glucose–insulin interaction with incommensurate orders", Advances in Difference Equations, 2019(1), 318.

9. Vajrapatkul, A., Koonprasert, S., and Sirisubtawee, S. (2019), "An Application of a Delay CSOH Model on the Coconut Farm", International Journal of Engineering and Advanced Technology, 2019, 8, 6S3, pp.174-187.

10. Sirisubtawee, S., Koonprasert, S., and Sungnul, S. (2019), “Some Applications of the (G’/G, 

1/G)-Expansion Method for Finding Exact Traveling Wave Solutions of Nonlinear Fractional Evolution Equations”, Symmetry, 2019, 11(8), 952, 29 pages.

11. Moore, E. J., Sirisubtawee, S., and Koonprasert, S. (2019), “A Caputo-Fabrizio fractional 

differential equation model for HIV/AIDS with treatment compartment”, Advances in Difference Equations, 2019(1), 200, 20 pages.

12. Vajrapatkul, A., Koonprasert, S., and Sirisubtawee, S. (2019), “An application of the impulsive 

CSOH model for managing squirrels in the coconut farm”, Advances in Difference Equations, 2019(1), 248, 15 pages.

13. Lekdee, N., Sirisubtawee, S., and Koonprasert, S. (2019), “Bifurcations in a delayed fractional 

model of glucose-insulin interaction with incommensurate orders”, Advances in Difference Equations, 2019(1), 318, 22 pages.

14. Sirisubtawee, S., and Koonprasert, S., Sungnul, S., and Leekparn, T. (2019), “Exact traveling wave solutions of the space–time fractional complex Ginzburg-Landau equation and the space-time fractional Phi-4 equation using reliable methods”, Advances in Difference Equations, 2019(1), 219, 23 pages.

15. Sirisubtawee, S., “On Asymptotic Stability Analysis and Solutions of Fractional-Order Bloch 

Equations”, In: International Multi Conference of Engineers and Computer Scientists. Springer, Singapore, 2018, pp. 262-275.

16. Lekdee, N., Sirisubtawee, S., Koonprasert, S., “Stability Analysis and Solutions of a Fractional-

Order Model for the Glucose-Insulin Homeostasis in Rats”, In: International MultiConference of Engineers and Computer Scientists. Springer, Singapore, 2018, pp. 247-261.

17. Sirisubtawee, S., Koonprasert, S. (2018), “Exact traveling wave solutions of certain nonlinear partial differential equations using the (G'/G2)-expansion method”, Advances in Mathematical Physics, vol.2018, Article ID 7628651, 16 pages. 

18. Sirisubtawee, S., Koonprasert, S., Khaopant, C. and Porka, W. (2017), “Two Reliable Methods for Solving the (3+1)-Dimensional Space-Time Fractional Jimbo-Miwa Equation”, Mathematical Problems in Engineering, vol.2017, Article ID 9257019,  30 pages.

19. Sirisubtawee, S., Koonprasert, S. and Kaewta, S. (2017), “Duan-Rach Modified Decomposition 

Method for Solving Some Types of Nonlinear Fractional Multi-Point Boundary Value Problems”, Far East Journal of Mathematical Sciences, 2017, 102(10), pp.2143 – 2176. 

20. Sirisubtawee, S., Kaewta, S. (2017), “New Modified Adomian Decomposition Recursion Schemes for Solving Certain Types of Nonlinear Fractional Two-Point Boundary Value Problems”, International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, vol.2017, Article ID 5742965,  20 pages.

21. Koonprasert, S., Sirisubtawee, S. and Ampun, S. (2017), “More Explicit Solitary Solutions of the Space-Time Fractional Fifth Order Nonlinear Sawada-Kotera Equation via the Improved Generalized Riccati Equation Mapping Method”, Global Journal of Pure and Applied Mathematics, 2017, 6, pp.2629-2658


การเผยแพร่ประชุมวิชาการ  

1. Khansai, N., and Sirisubtawee, S. (2020), “Analysis of Existence and Stability of Equilibrium Points for a Predator-Prey Model with a Generalized Holling Type IV Functional Response and an Anti-Predator Behavior,” Annual Pure and Applied Mathematics Conference 2020, Chulalongkorn University, June 18-19, pp.84-101.

2. Leekparn, T., Sirisubtawee, S., and Sungnul, S., (2019), “The modified Kudryashov method for solving the conformable space-time fractional complex Ginzburg-Landau equations,” The 24th Annual Meeting in Mathematics (AMM 2019), Burapha University, May 15-17, pp.201-209.

3. Konmeun, S., Yaijing, T., Deepaksee, S. and Sirisubtawee, S., (2018), “Stabilization and Synchronization of Hyperchaotic Rabinovich System with Sliding Mode Control Based on Cubic Reaching Rule,” The 23rd Annual Meeting in Mathematics 2018 (AMM 2018), King Mongkut's University of Technology Thonburi, May 3-5, pp.163-169.

4. Jirapathomkul, W., Mahaoudomporn, P., Kongphetsak, N., and Sirisubtawee, S., (2018), “A Caputo-Fabrizio Fractional Model for Dynamics of HIV and CD4+ T-cells,” The 23rd Annual Meeting in Mathematics 2018 (AMM 2018), King Mongkut's University of Technology Thonburi, May 3-5, pp.193-199.

5. Sirisubtawee, S., (2018), “Comparison of Analytical and Numerical Solutions of Fractional-Order Bloch Equations using Reliable Methods,” Proceedings of the International Multi Conference of Engineers and Computer Scientists 2018 Vol I IMECS 2018, March 14-16, 2018, Hong Kong, pp.467-472. 

6. Lekdee, N., Sirisubtawee, S., and Koonprasert, S., (2018), “Exact Solutions and Numerical Comparison of Methods for Solving Fractional-Order Differential Systems,” Proceedings of the International Multi Conference of Engineers and Computer Scientists 2018 Vol I IMECS 2018, March 14-16, 2018, Hong Kong, pp.459-466.

7. Vajrapatkul, A., Sirisubtawee, S. and Koonprasert, S., (2018), “On Numerical Solutions of Fractional-Order with a Delay of CSOH Model,” Proceedings of the International Multi Conference of Engineers and Computer Scientists 2018 Vol I IMECS 2018, March 14-16, 2018, Hong Kong, pp.477-483.

8. Kaewta, S., Sirisubtawee, S., (2016), “Approximate Solutions of Fractional Order Differential Equations Using the Rach-Adomian-Meyers Modified Decomposition Method with the Pade' Approximant,” Proceedings of the 21st Annual Meeting in Mathematics and Annual Pure and Applied Mathematics Conference (AMM & APAM 2016), Chulalongkorn University, May 23-25, pp.375-385.

9. Janma, S., Sirisubtawee, S., and Koonprasert, S., (2016), “Numerical Solutions to a Fractional Order Differential System for a Giving Up  Smoking Model,” Proceedings of the 21st Annual Meeting in Mathematics and Annual Pure and Applied Mathematics Conference (AMM & APAM 2016), Chulalongkorn University. May 23-25, pp.737-753.

10. Katesuwan, S., Sirisubtawee, S., and Koonprasert, S. (2016), “Analytical Solutions of Lienard Equation with Initial and Boundary Conditions via Variational Iteration Method,” Proceedings of the 21st Annual Meeting in Mathematics and Annual Pure and Applied Mathematics Conference (AMM & APAM 2016), Chulalongkorn University. May 23-25, pp.469-479.