ไทย|English

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งประเสริฐ
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายสารสนเทศและพัสดุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งประเสริฐ


ตำแหน่ง: ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายสารสนเทศและพัสดุ

ห้องทำงาน:  78-510

โทรศัพท์: 02-555-2000 ต่อ 4501

อีเมล: sakchai.t@sci.kmutnb.ac.th