ไทย|English

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โดม โลห์เพ็ชร์
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โดม โล่ห์เพ็ชร์

ตำแหน่ง:  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ

ห้องทำงาน:  78-1005

โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 4510, 4511

อีเมล:  dome.l@sci.kmutnb.ac.th


การศึกษา 

 • Ph.D. in Computer Science, Heriot-Watt University, Edinburgh, United Kingdom
 • M.S. in Computer Science, National Institute of Development Administration (NIDA), Bangkok, Thailand
 • B.Sc. in Applied Mathematics (First Class Honour), King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok (KMUTNB), Bangkok, Thailand

สาขางานวิจัย

 • Bio-Inspired Algorithm
 • Evolutionary Computation
 • Data Science/Big Data
 • Multi-objective Algorithms and Theory
 • Approximation Optimization Methods
 • Time Tabling Problems
 • Web Intelligence

ประสบการณ์การทำงาน 

 • 2015 - Now Associate Dean for Quality Assurance and Information Technology of Faculty of Applied Science, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB)
 • 1996 – Now Lecturer at Faculty of Applied Science, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB)
 • 2014 – Now Visiting Lecturer at Faculty of Information Technology, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL)
 • 2003 – 2007, Visiting Lecturer in Computer Science and Computer Engineering Subjects at School of Information Technology, Sripatum University (SPU)
 • 2013 – Now External Examiner of Final Bachelor Degree Project at School of Information Technology, Sripatum University (SPU)
Work Experience Internship at University:
 • 1999 – 2002 Teaching Assistant in Programming Language, Software Engineering, Operating System at NIDA
Work Experience at Training Centre:
 • 2000 – 2007 Visiting Instructor in Visual C++ and Visual Basic Fundamental and Development Courses at ISONET

ผลงานตีพิมพ์ 

Doctoral Thesis
 • D. Lohpecth, “Evolutionary Algorithms for Financial Trading”, Heriot-Watt University, Edinburgh, United Kingdom, 2011.
Master Thesis
 • D. Lohpecth, “The Application of Object-Oriented Software Development Technique and Finite-State Automaton to an Interactive Voice Response System”, M.S. Dissertation, National Institute of Development Administration (NIDA), Bangkok, 2002.
Article
 • โดม โล่ห์เพ็ชร์ (2559) การประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการสำหรับการซื้อขายหุ้นโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค (The Application of Evolutionary Algorithms for Stock Trading using Technical Analysis) วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ Vol.15, No. 1, pp.79-89.

การเผยแพร่ประชุมวิชาการ

 1. T. Unprasertporn and D. Lohpetch. (2020). " An Outperforming Hybrid Discrete Particle Swarm Optimization for Solving the Timetabling Problem." In 2020 12th International Conference on Knowledge and Smart Technology (KST), Thailand, pp. 18-23.
 2. C. Ruengdetkhachorn and D. Lohpetch (2018), "Feature Selection using Parallel Cuckoo Algorithm with Naïve Bayes Classifier based on Two Different Strategies," 2018 22nd International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC), Chiang Mai, Thailand, 2018, pp. 1-4.
 3. Lohpetch D. and Jaengchuea S., (2016) "A Hybrid Multi-objective Genetic Algorithm with a New Local Search Approach for Solving the Post Enrolment Based Course Timetabling Problem", pp. 195-206, In Proceeding of: Meesad P., Boonkrong S. and Unger H. (Eds), Recent Advances in Information and Communication Technology 2016: Proceedings of the 12th International Conference on Computing and Information Technology (IC2IT), Springer International Publishing, Cham, 7-8 July 2016, Khon Kaen, Thailand, ISBN 978-3-319-40415-8.
 4. Jaengchuea S. and Lohpetch D., (2015) " A Hybrid Genetic Algorithm with Local Search and Tabu Search Approaches for Solving the Post Enrolment Based Course Timetabling Problem: Outperforming Guided Search Genetic Algorithm", pp. 29-34, In Proceeding of: 2015 7th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering (ICITEE), 29-30 October 2015, Chiang Mai, Thailand, ISBN 978-1-4673-7862-8.
 5. 5. Jaengchuea S. and Lohpetch D., (2015) "A Hybrid Non-dominated Sorting Genetic Algorithm with Local Search and Tabu Search Approaches for Solving the Multi-objective Post Enrolment Based Course Timetabling Problem", pp. 250-260, In Proceeding of: The 20th Annual Meeting in Mathematics 2015 (AMM), 27-29 May 2015, Nakhon Pathom, Thailand.
 6. Lohpetch, D., and Corne, D. (2011). “Multiobjective Algorithms for Financial Trading: Multiobjective Out-trades Single-objective.” Proc., Evolutionary Computation (CEC), 2011 IEEE Congress on, 192-199.
 7. Lohpetch, D., and Corne, D. (2010). "Outperforming Buy-and-Hold with Evolved Technical Trading Rules: Daily, Weekly and Monthly Trading." EvoFIN, C. DiChio, A. Brabazon, G. A. DiCaro, M. Ebner, M. Farooq, A. Fink, J. Grahl, G. Greenfield, P. Machado, M. Oneill, E. Tarantino, and N. Urquhart, eds., Springer, Istanbul, 171-181.
 8. Lohpetch, D., and Corne, D. (2009). “Discovering Effective Technical Trading Rules with Genetic Programming: Towards Robustly Outperforming Buy-and-Hold.” World Congress on Nature and Biologically Inspired Computing (NABIC) 2009, IEEE Press, 431—437. (The best student paper award).
 9. Charoenthaikit, P., Lohpetch, D., and Phalavonk, U. (2005) “Application of Finite-State Automaton in Presenting Mathematics Lesson on Web” Proceedings of the International Conference in Mathematics and Applications (ICMA-MU 2005), Bangkok.
 10. Phalavonk, U., Lohpetch, D., and Charoenthaikit, P. (2004) “Finite-State Automaton and Mathematics on Web” Proceedings of the World Conference on 21 st Century Mathematics 2004 (WC 2004), Lahore.