ไทย|English

อ.สันติพงษ์ ประสาททอง
อาจารย์

อ.สันติพงษ์ ประสาททอง

ตำแหน่ง: อาจารย์
ห้องทำงาน: 78-510
โทรศัพท์: 02 555-2000 ต่อ 4505
อีเมล: santipong.p@sci.kmutnb.ac.th