ไทย|English

รองศาสตราจารย์ เสาวลักษณ์ เจศรีชัย
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการนักศึกษา

รองศาสตราจารย์ เสาวลักษณ์  เจศรีชัย 

ตำแหน่ง:  ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการนักศึกษา

ห้องทำงาน:  78-1004

โทรศัพท์:  02-587-8258 ต่อ 4510

อีเมล:  saowaluck.c@sci.kmutnb.ac.th


การศึกษา 

 • วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล 2545
 • วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) (เกียรตินิยมอันดับสอง) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2540


สาขางานวิจัย

 • Difference Equations

ผลงานตีพิมพ์

 1. Ouncharoen, R., Chasreechai, S. and Sitthiwirattham, T. (2020). Existence and Stability Analysis for Fractional Impulsive Caputo Difference-Sum Equations with Periodic Boundary Condition.” Mathematics. Vol.8 Article Number 843.
 2. Ouncharoen, R., Chasreechai, S. and Sitthiwirattham, T. (2020). On Nonlinear Fractional Difference Equation with Delay and Impulses.” Symmetry, Vol.12 Article Number 980.
 3. Siricharuanun, P., Chasreechai, S. and Sitthiwirattham, T. (2020). "On a Coupled System of Fractional Sum-Difference Equations with p-Laplacian Operator." Advance in Difference Equations. Article Number 2020:361.
 4. Siricharuanun, P., Chasreechai, S. and Sitthiwirattham, T. (2020). "Existence and multiplicity of positive solutions to a system of fractional difference equations with parameters." Advance in Difference Equations. Article Number 2020:445.
 5. Chasreechai, S. and Sitthiwirattham, T. (May 2019). On Separate Fractional Sum-Difference Equations with n-Point Fractional Sum-Difference Boundary Conditions via Arbitrary Different Fractional Orders.” Mathematics. Vol.7 Issue 5 Article Number 471 : 1-16. 
 6. Promsakon, C., Chasreechai, S. and Sitthiwirattham, T. (29 Mar 2019). Existence of Positive Solution to a Coupled System of Singular Fractional Difference Equations via Fractional Sum Boundary Value Conditions.” Advances in Difference Equations. Article Number 128 : 1-22. 
 7. Soontharanon, J., Chasreechai, S. and Sitthiwirattham, T. (12 Mar 2019),A Coupled System of Fractional Difference Equations with Nonlocal Fractional Sum Boundary Conditions on the Discrete Half-Line, Mathematics. Vol.7 Issue 3 Article Number 256 : 1-22. 
 8. Linitda, T. and Chasreechai, S. (11 October 2018). On Nonlocal Neumann Boundary Value Problem for a Second-Order Forward (Alpha, Beta)-Difference Equation.” Advances in Difference Equations. Article Number 372 : 1-25.
 9. Chasreechai, S. and Sitthiwirattham, T. (30 January 2018)Existence Results of Initial Value Problems for Hybrid Fractional Sum-Difference Equations, Discrete Dynamics in Nature and Society. Article Number 5268528 : 1-12.