ไทย|English

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต ศุรธณี
อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต  ศุรธณี

ตำแหน่ง:  อาจารย์
ห้องทำงาน:  78-1004
โทรศัพท์:  02-587-8258
อีเมล:  apichat.s@sci.kmutnb.ac.th

การศึกษา 

 • 2012: Dr. rer. nat. in Computer Science, Faculty of Mathematics and Computer Science, Heidelberg University, Germany. 
 • 2004: M.Sc. in Computational Science, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Thailand. 
 • 2001: B.Sc. in Mathematics, Faculty of Science, Srinakharinwirot University, Thailand.

สาขางานวิจัย

 • Bioinformatics
 • Machine learning
 • Data mining

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2016 - present: Assistant Professor, Department of Mathematics, Faculty of Applied Science, King  Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Bangkok, Thailand. 
 • 2006 - 2016:  Lecturer, Department of Mathematics, Faculty of Applied Science, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Bangkok, Thailand.
 • 2009 - 2012:  Member of Heidelberg Graduate School of Mathematical and Computational Methods of the Sciences (HGS MathComp), Interdisciplinary Center for Scientific Computing (IWR) of Universität Heidelberg, Germany.
 • 2008 – 2012:  Performing Bioinformatics Research at Department of Bioinformatics and Functional Genomics, Institute of Pharmacy and Molecular Biotechnology (IPMB), University of Heidelberg, Germany, and Division of Theoretical Bioinformatics (B080), German Cancer Research Center (DKFZ), Germany.
 • 2008 - 2012:  Doctoral student at Faculty of Mathematics and Computer Science, University of Heidelberg.
 • 2006 - 2008:  Short term student at University of Heidelberg and performing research at Department of Bioinformatics and Functional Genomics, Institute of Pharmacy and Molecular Biotechnology (IPMB), University of Heidelberg, Germany.
 • 2005 - 2006:  Programmer, The Black Tiger Shrimp Genome Project, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.
 • 2004 - 2004:  Lecturer at Department of Mathematics, Faculty of Applied Science, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Bangkok, Thailand.
 • 2001 - 2006:  Research Assistant at Advanced Virtual and Intelligent Computing Research Center, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.
 • 2001 - 2002:  Teaching Assistant at Department of Mathematics, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.

ผลงานตีพิมพ์

 1. K. Hengphasatporn, K. Plaimas, A. Suratanee, P. Wongsriphisant, J.-M. Yang, Y. Shigeta, W. Chavasiri, S. Boonyasuppayakorn, T. Rungrotmongkol. (2020). “Target Identification Using Homopharma and Network-Based Methods for Predicting Compounds Against Dengue Virus-Infected Cells.”, Molecules, 25, 1883.  https://doi.org/10.3390/molecules 25081883.
 2. A. Suratanee and K. Plaimas (2020). " Heterogeneous Network Model to Identify Potential Associations Between Plasmodium vivax and Human Proteins ", International Journal of Molecular Sciences, 21(4): 1310; https://doi.org/10.3390/ijms21041310.
 3. S. Kitsiranuwat, K. Plaimas, and A. Suratanee (2019). “Large-Scale Complex Network Analysis to Investigate Associations of Disordered Proteins and Scale-Free Network.” Suranaree Journal of Science and Technology, 26(3): 354-363.
 4. Apichat Suratanee, Chidchanok Chokrathok, Panita Chutimanukul, Nopphawitchayaphong Khrueasan, Teerapong Buaboocha, Supachitra Chadchawan,  Kitiporn Plaimas (2018). "Two-State Co-Expression Network Analysis to Identify Genes Related to Salt Tolerance in Thai Rice", Genes, Vol. 9, No. 12: 594. https://doi.org/10.3390/genes9120594.
 5. A. Suratanee and K. Plaimas (2018). "Network-Based Association Analysis to Infer New Disease-Gene Relationships Using Large-Scale Protein Interactions", PLoS ONE, 13(6): e0199435,  https://doi.org/10.1371/journal.pone.0199435.
 6. A. Suratanee and K. Plaimas (2017). "Reverse Nearest Neighbor Search on a Protein-Protein Interaction Network to Infer Protein-Disease Associations", Bioinformatics and Biology Insights, 11, doi: 10.1177/1177932217720405.
 7. A. Suratanee and K.Plaimas (2015). "DDA: A Novel Network-Based Scoring Method to Identify Disease-Disease Associations", Bioinformatics and Biology Insights, 9, pp. 175-186.
 8. A. Suratanee, M. H. Schaefer, M. J. Betts, Z. Soons, H. Mannsperger, N. Harder, M. Oswald, M. Gipp, E. Ramminger, G. Marcus, R. Männer, K. Rohr, E. Wanker, R. B. Russell, M. A. Andrade-Navarro, R. Eils, and R. König (2014), "Characterizing Protein Interactions Employing a Genome-Wide siRNA Cellular Phenotyping Screen", PLOS Computational Biology, 10(9): e1003814. doi:10.1371/journal.pcbi.1003814.
 9. A. Suratanee and K. Plaimas (2014). "Identification of inflammatory bowel disease-related proteins using a reverse k-nearest neighbor search". Journal of Bioinformatics and Computational Biology, Vol. 12, No. 4. DOI: 10.1142/S0219720014500176.
 10. M. Gipp, G. Marcus, N. Harder, A. Suratanee, K. Rohr, R. König, R. Männer (2012). “Haralicks Texture Features Computation Accelerated by GPUs for Biological Applications”. In H.G. Bock, X.P. Hoang, R.Rannacher, J.P. Schlöder (Eds.), Modeling, Simulation and Optimization of Complex Processes (pp. 127-138). March 2-6, 2009, Hanoi, Vietnam: Springer.
 11. A. Suratanee, I. Rebhan, P. Matula, A. Kumar, L. Kaderali, K. Rohr, R. Bartenschlager, R. Eils, R. König. (2010). “Detecting host factors involved in virus infection by observing the clustering of infected cells in siRNA screening images”. Bioinformatics (Oxford Journal), 2010 Sep 15, Vol. 26(18), pp. i653-8.
 12. M. Gipp, G. Marcus, N. Harder, A. Suratanee, K. Rohr, R. König, R. Männer (2009). “Haralick's Texture Features Computed by GPUs for Biological Applications”. IAENG International Journal of Computer Science, 2009, Vol. 36(1), 2009.
 13. A. Suratanee, K. Na Nakornphanom, K.Plaimas, C.Lursinsap (2008). “Partitioning for High Performance of Predicting Dynamical Behavior of Color Diffusion in Water using 2-D tightly Coupled Neural Cellular Network”. In H.G. Bock, E. Kostina, H.X. Phu, R. Rannacher  (Eds.), Modeling, Simulation and Optimization of Complex Processes (pp. 565-574). March 6-10, 2006, Hanoi, Vietnam: Springer.

การเผยแพร่ประชุมวิชาการ

 1. Peemapat Wongsriphisant, Chidchanok Lursinsap, Apichat Suratanee, Kitiporn Plaimas (2020), "A classification of biochemical compounds based on their primitive structures and graph kernels", 2020 17th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE), IEEE, pp.104-109, Bangkok.
 2. Panisa Janyasupab, Apichat Suratanee and Kitiporn Plaimas (2020), “Prioritization of Alzheimer's Disease-related genes using network diffusion and network centrality”, The 1st National Conference on Big Data Analytics and Practices (BDAP2020), Bangkok, September 25-26, 2020, pp. 140-146.
 3. C. Chornkrathok, A. Suratanee, T. Buaboocha, S. Chadchawan, and K. Plaimas (2016). "Characterization of Clustering Coefficient for Signed Weighted Gene Co-Expression Network", Proceedings of 7th International Conference in Mathematics and Applications (ICMA-MU 2016), the Centre of Excellence in Mathematics, December 17-19, pp. 21-30.
 4. S. Kitsiranuwat, K. Plaimas, and A. Suratanee (2016). "Characterizing Network Topology of Disordered Proteins in Protein Interaction Networks", Proceedings of 7th International Conference in Mathematics and Applications (ICMA-MU 2016), the Centre of Excellence in Mathematics, December 17-19, pp. 59-67.
 5. Pajaree Sonsungsan, Kitiporn Plaimas, Apichat Suratanee, Chulee Yompakdee, and Sittiruk Roytrakul (2016). "Boolean Model For Analysing The Effect of A Coumarin Compound from Clausena Harmandiana in Jurkat T Cell Line", Mae Fah Luang University International Conference 2016 on Advance in Medical and Health Sciences, pp. 43-49.
 6. M. Gipp, G. Marcus, N. Harder, A. Suratanee, K. Rohr, R. König, and R. Männer (2008). “Accelerating the computation of Haralick's Texture Features using Graphics Processing Units (GPUs)”, Proc. World Congress on Engineering 2008 (WCE'08) (pp. 587-593), The 2008 Internat. Conf. of Parallel and Distributed Computing (ICPDC'08), London, UK, July 2-4, 2008, Newswood Limited, International Association of Engineers 2008.
 7. K. Plaimas, C. Lursinsap, A. Suratanee (2005). “High Performance of Artificial Neural Network of Resolving Ambiguous Nucleotide Problem”, 19th IEEE International Parallel and Distributed Processsing Symposium (IPDPS-2005), April 2005, Denver, Colorado, USA.
 8. A.Suratanee, S.Siripant, C.Lursinsap, and  K.Plaimas. (2005). “Simulation and Visualization Of Soybean Growth Affected By Different Amount of Primary Nutrient”, The Northeastern Computer Science and Engineering Conference (NECSEC2005), 31 March-1 April, 2005, Khon Kaen, Thailand.
 9. A. Suratanee, S. Siripant, and C. Lursinsap (2004). “Modeling the Soybean Growth in Different Amount of Nitrogen, Phosphorus, and Potassium Using Neural Network”, Proceedings of the 4th International Workshop on Functional-Structural Plant Models, pp. 130-133, 2004, France.

ผลงานอื่น ๆ

 1. อภิชาต ศุรธณี. (2563).  "เครื่องมือที่ใช้ในวิศวกรรมซอฟต์แวร์". เอกสารการสอนชุดวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ (Object Oriented Analysis and Design) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี: โรงพิมพ์สุโขทัยธรรมาธิราช.
 2. อภิชาต ศุรธณี. (2563).  "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัตถุ". เอกสารการสอนชุดวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ (Object Oriented Analysis and Design) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี: โรงพิมพ์สุโขทัยธรรมาธิราช.
 3. ธรรมรัตน์ ปากลาว, อภิชาต ศุรธณี และ กิติพร พลายมาศ (2020), "การรวมกันของเครือข่ายการแสดงออกร่วมกันของยีนและเครือข่ายเมทาบอลิกบนพื้นฐานการวิเคราะห์ความสมดุลของฟลักซ์", Annual Pure and Applied Mathematics Conference 2020, June 18-19, 2020, pp. 419-428.
 4. อภิชาต ศุรธณี. (2559). เอกสารประกอบการสอนวิชา คณิตศาสตร์สำหรับปัญญาประดิษฐ์ รหัสวิชา 423356 Mathematics for Artificial Intelligence. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 
 5. อภิชาต ศุรธณี. (2558). "การระบุความสัมพันธ์ของโรคโดยใช้ดัชนีความสัมพันธ์". วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์. ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 หน้า 68-77.
 6. อภิชาต ศุรธณี. (2556). "โครงสร้างแบบแฮช (Hashing in Data Structure)". เอกสารการสอนชุดวิชา โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (Data Structures and Algorithms) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี: โรงพิมพ์สุโขทัยธรรมาธิราช.
 7. อภิชาต ศุรธณี. (2556) "ขั้นตอนวิธีเวียนเกิดและย้อนรอย (Recursive and Backtracking Algorithm)". เอกสารการสอนชุดวิชา โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (Data Structures and Algorithms) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี: โรงพิมพ์สุโขทัยธรรมาธิราช.