ไทย|English

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี สุนทรานนท์
อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี  สุนทรานนท์

ตำแหน่ง: อาจารย์

ห้องทำงาน: 78-1003 

อีเมล:  jarunee.s@sci.kmutnb.ac.th 


การศึกษา 

1. ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์) (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล (ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่น 12) (2553-2560) 

2. ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2547-2549) 

3. ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2543-2547) 


สาขางานวิจัย

Difference Equations, Abstract Algebra 


ผลงานตีพิมพ์

[1] Jarunee Soontharanoon, Thanin Sitthiwirattham. "Existence Results of 

Nonlocal Robin Boundary Value Problems for Fractional (p,q)-Integrodifference Equations." Advance in Difference Equations. 2020, 2020:342 

[2] Jarunee Soontharanoon, Thanin Sitthiwirattham. "On Fractional (p,q)- Calculus." Advance in Difference Equations. 2020, 2020:35. 

[3] Jarunee Soontharanon, Saowaluck Chasreechai, *Thanin Sitthiwirattham, "On a Coupled System of Fractional Difference Equations with Nonlocal Fractional Sum Boundary Value Conditions on the Discrete Half-Line" Mathematics. 2019, 7, 256. (SCIE-WOS: Impact Factor) 

[4] Saowaluk Chasreechai, Jarunee Soontharanon, *Thanin Sitthiwirattham. "On Positive Solution to Multi-Point Fractional h-Sum Eigenvalue Problems for Caputo Fractional h-Difference Equations” Filomat. Vol.32, No.8, 2018, 2933- 2951. (SCIE-WOS: Impact Factor 0.695) (ที่มา: Journal Citation Reports, 2017) 

[5] Jarunee Soontharanon, NantapatJasthitikulchai, *Thanin Sitthiwirattham. "Nonlocal Fractional Sum Boundary Value Problems for Mixed Types of Riemann Liouville and Caputo Fractional Difference Equations. Dynamic Systems and Applications. Vol.25, 2016, 409-414. (ISI: Impact Factor 0.298) (ที่มา: Journal Citation Reports, 2016) 

[6] Jarunee Soontharanon, Jiraporn Reunsumrit, *Thanin Sitthiwirattham. "Three-point Fractional h-Sum Boundary Value Problems for Sequential Caputo Fractional h-Sum Difference Equations. Filomat". (Accepted) (ISI: Impact Factor 0.695) (ที่มา: Journal Citation Reports, 2016) 

[7] Jarunee Soontharanon, *Thanin Sitthiwirattham. "Independent and vertex covering number on kronecker product of" . International Journal of Pure and Applied Mathematics. Vol.71, No.1, 2011, 149-157 (SCOPUS)