ไทย|English

รองศาสตราจารย์ ดร.ชานนท์ พรมสกล

รองศาสตราจารย์ ดร.ชานนท์ พรมสกล

ตำแหน่ง:  อาจารย์

ห้องทำงาน:  78-1003

โทรศัพท์:  02-913-2500 ต่อ 4510, 4511

อีเมล:  chanon.p@sci.kmutnb.ac.th


การศึกษา

ปร.. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วท.. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วท.. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


สาขางานวิจัย

Graph Theory

Number Theory

Fractional differential equations


ประสบการณ์การทำงาน

2562 - ปัจจุบัน รองศาสตราจาย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2557 - 2561 ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2550 - 2556 อาจาย์ประจำ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ผลงานตีพิมพ์


  1. Thanin Sitthiwiratham and Chanon Promsakon, 2009, “Planarity of Jointed Graphs”, Journal of Discrete Mathematical Sciences & Crypyography, Vol. 12(2009), No. 1, 63-69 
  2. Chanon Promsakon, 2009, “Characterization of Jointed Graphs”, Communication in Mathematics and Application, Vol. 1(2009), No. 3, 139-143 
  3. Chanon Promsakon and Jessada Tariboon, 2009, “Complementary of Glued Graphs”, Far East Journal of Mathematical Sciences, Vol. 69(2012), No. 1, 27-35
  4. ชานนท์ พรมสกล, .. 2557, “การระบายสีกราฟร่วม Coloring of Joine Graphs”, วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (2555), คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  5. Chanon Promsakon, Saowaluk Chasreechai and Thanin Sitthiwirattham. Existence of positive solution to a coupled system of singular fractional difference equations via fractional sum boundary value conditions. Advances in Difference Equations. (2019) 2019:128. (SCIE-WOS: Impact factor 1.066) (ที่มา: Journal Citation Reports, 2017)
  6. Chanon Promsakon. “Colorability of unitary endo-Cayley graphs of cyclic groups”. Thai Journal of Mathematics. Vol. 16 No. 2, 2018, 529-539. (SCOPUS)
  7. Chanon Promsakon. “Edge-colorability of unitary endo-Cayley graphs of cyclic groups”. Journal of Discrete Mathematical Sciences and Cryptography. Vol. 21 No. 1, 2018, 191-198. (SCOPUS)
  8. Chanon Promsakon. “Undirected endo-Cayley digraphs of cyclic groups of order power of prime numbers”. Journal of Discrete Mathematical Sciences and Cryptography. Vol. 19 No. 2, 2016, 321-330. (SCOPUS)
  9. Chanon Promsakon, Nawapol Phuangthong, and Jessada Tariboon. Nonlinear sequential Riemann-Liouville and Caputo fractional integral conditions. Advances in Difference Equations. (2018) 2018:385. (SCIE-WOS: Impact factor 1.066) (ที่มา: Journal Citation Reports, 2017) 
  10. Chanon Promsakon, Nattapong Kamsrisuk, and Jessada Tariboon. On the Second-Order Quantum (p,q)-Difference Equations with Separated Boundary Conditions. Advances in Mathematical Physics. (2018) 2018,9089865. (SCIE-WOS: Impact factor 1.066) (ที่มา: Journal Citation Reports, 2017)


ตำรา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชานนท์ พรมสกล ทฤษฎีจำนวน ศูนย์ผลิตตำราเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร 2561 จำนวน 292 หน้า ISBN 978-616-368-062-4