ไทย|English

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชาภัทร พัฒนะรพีเลิศ
อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชาภัทร พัฒนะรพีเลิศ

ตำแหน่ง: อาจารย์
ห้องทำงาน: 78-1004
โทรศัพท์: 02 555-2000 ต่อ 4505
อีเมล: nichaphat.p@sci.kmutnb.ac.th