ไทย|English

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิต  จิตพัฒนกุล

ตำแหน่ง:  อาจารย์

ห้องทำงาน:  1003

โทรศัพท์:  02-587-8258

อีเมล:  anuchit.j@sci.kmutnb.ac.th


การศึกษา

 • วศ.. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ปีการศึกษาที่จบ พ..2554 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วท.. (วิทยาการคณนา)  ปีการศึกษาที่จบ ..2547 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์ (เกียรตินิยม) ปีการศึกษาที่จบ พ..2543 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สาขางานวิจัย

 • Wearable Sensor
 • Control Theory
 • Data Science and Innovations
 • Deep Learning


ประสบการณ์การทำงาน 

2561 – ปัจจุบัน หัวหน้าศูนย์วิจัยเฉพาะทางนวัตกรรมอัจฉริยะและพลวัตรไม่เชิงเส้น สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2558 – ปัจจุบัน ประธานหลักสูตรคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2562 – ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2557 – 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2553 – 2557 อาจารย์ประจำ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือผลงานตีพิมพ์ 


 1. Mekruksavanich, S., Jitpattanakul, A., Youplao, P., Yupapin, P., “Enhanced hand-oriented activity recognition based on smartwatch sensor data using LSTMs” Symmetry, 2020, 12(9), 1570 (SCIE-WOS : Impact Factor 2.645) (ที่มา: Journal Citation Reports)
 2. Jitpattanakul A. and Pukdeboon C., “Adaptive Output Feedback Integral Sliding Mode Attitude Tracking Control of Spacecraft without Unwinding”, ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING,   Volume: 9,   Issue: 7,     Article Number: 1687814017710406,   Published: JULY 21 2017, 16 pages. (SCIE-WOS : Impact Factor 0.827) (ที่มา: Journal Citation Reports)
 3. Pukdeboon C. and Jitpattanakul A., “Anti-Unwinding Attitude Control with Fixed-Time Convergence for a Flexible Spacecraft”, INTERNATIONAL JOURNAL OF AEROSPACE ENGINEERING,     Article Number: 5018323,   Published: 2017, 13 pages. (SCIE-WOS : Impact Factor 1.144) (ที่มา: Journal Citation Reports)
 4. Pukdeboon C. and Jitpattanakul A., “Disturbance Observer-based Second Order Sliding Mode Attitude Tracking Control for Flexible Spacecraft”, KYBERNETIKA,   Volume: 53,   Issue: 4,   Pages: 653-678,   Published: 2017, 26 pages. (SCIE-WOS : Impact Factor 0.379) (ที่มา: Journal Citation Reports)
 5. Amphawan K., Lenca P., Jitpattanakul A., and Surarerks A., “Mining High Utility Itemsets with Regular Occurrence”, Journal of ICT research and applications, 10 (2), pp.153 – 176, 2016
 6. Jitpattanakul A. and Surarerks A. (2013). “The Study of Learnability of the Class of K-Acceptable Languages on Gold’s Learning Model.”, Chiang Mai Journal of Science. Vol. 40, No. 2 : 248-260.
 7. Jitpattanakul A. and Pukdeboon C. (2013). “Optimal Attitude Control for Rigid Spacecraft using Successive  Approximation Approach”, Far East Journal of Mathematical Sciences, Vol. 74, No.1 : 37-52.
 8. Pukdeboon C. and Jitpattanakul A. (2013). “Finite-time Anti-disturbance Inverse Optimal Attitude Tracking Control of Flexible Spacecraft”, Mathematical Problems in Engineering,  Article ID: 967574.
 9. Jitpattanakul A. (2012) “Learnability of the Class of Strictly K-acceptable Languages", Far East Journal of Mathematical Sciences, Vol. 71, No. 1 : 169-184
 10. Jitpattanakul A. and Surarerks A. (2011). “Characteristic Sets for Learning k-Acceptable Languages.ECTI Transactions on Computer and Information Technology, Vol. 5, No. 1 : 38-44.


การเผยแพร่ประชุมวิชาการ 


 1. S. Mekruksavanich and A. Jitpattanakul, "Smartwatch-based Human Activity Recognition Using Hybrid LSTM Network", 2020 IEEE Sensors, Rotterdam, Netherlands, 2020, pp. 1-4, doi: 10.1109/SENSORS47125.2020.9278630.
 2. Mekruksavanich, S. and Jitpattanakul, A., “Improving Biometric User Identification based on Walking Patterns using Convolutional Neural Network and Data Augmentation Techniques”, 2020 International Conference on ICT for Sustainable Development, India, 2020.
 3. Mekruksavanich, S., Jitpattanakul, A., “Exercise Activity Recognition with Surface Electromyography Sensor using Machine Learning Approach”, 2020 Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering, ECTI DAMT and NCON 2020, 2020, pp. 75–78, 9090711
 4. Mekruksavanich, S., Jitpattanakul, A., Huoohom N., “Negative Emotion Recognition using Deep Learning for Thai Language”, 2020 Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering, ECTI DAMT and NCON 2020, 2020, pp. 71–74, 9090768
 5. Mekruksavanich S., Jitpattanakul A., “Classification of gait pattern with wearable sensing data”, ECTI DAMT-NCON 2019 - 4th International Conference on Digital Arts, Media and Technology and 2nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering, 2019, pp. 137–141, 8692229
 6. Mekruksavanich S., Huoohom N., Jitpattanakul A., “Smartwatch-based Sitting Detection with Human Activity Recognition for Office Workers Syndrome”, The International ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (ECTI-NCON 2018), : p.183-187.
 7. Huoohom N., Jitpattanakul A., Inluergsri P., Wongbudsri P., Ployput W., “Multi-Sensor based Fall Detection and Activity Daily Living Classification by using Ensemble Learning”, The International ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (ECTI-NCON 2018), : p.63-67.
 8. Inluergsri P., Wongbudsri P., Ployput W., Jitpattanakul A., "Comparison of Machine Learning Algorithms for Human Physical Activity Recognition on Smartphones", International Conference of Creative Media and Innovation Conference (CMIC2017).
 9. Huoohom N., Jitpattanakul A., “Comparison of Ensemble Learning Algorithms for Cataract Detection from Fundus Images”, Proceeding of the 21sh International Computer Science and Engineering Conference 2017,: p.56-59.
 10. Huoohom N., Mekruksavanich S., Jitpattanakul A., “Human Activity Recognition Using Triaxial Acceleration Data from Smartphone and Ensemble Learning”, Proceeding of the 13th International Conference on Signal-Image Technology and Internet-Based Systems 2017,: p.408-412.
 11. Jitpattanakul A., "Closure properties of the strictly k-acceptable". The Eleventh International Symposium on Natural Language Processing (SNLP-2016), 2016.
 12. Jitpattanakul A., "Finite automata for ECG signal classification by using grammatical inference". The 8th National Science Research Conference, 2016.
 13. Jitpattanakul A. and Surarerks A. (2009). “An algorithm for learning k-DFA from informant.”, Proceeding of the 13th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering, : 31-36.


บทความวิชาการ

 1. อนุชิต จิตพัฒนกุล, “การเรียนรู้ภาษาสม่ำเสมอโดยการอนุมานเชิงไวยากรณ์”,   วารสารวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, มหาวิทยาลัยพะเยา, หน้า 56-67.
 2. อนุชิต จิตพัฒนกุล, “เทคนิคการลดรูปสำหรับการพิสูจน์ความสามารถการเรียนรู้ของระดับชั้นภาษารูปนัย”, วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 [2555], คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 16 หน้า.
 3. Jitpattanakul A., "Closure properties of the classes of languages recognized by k-edge finite state automata". Journal of Information and Communication Technology University of Prayao, Vol.1 No.2, 2014.

ตำรา

 1. คณิตศาสตร์เต็มหน่วยและการประยุกต์, ศูนย์ผลิตตำราเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กุมภาพันธ์ 2561
 2. ทฤษฎีการคำนวณ, ศูนย์ผลิตตำราเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, พฤษภาคม 2562

รางวัลที่ได้รับ

 1. รางวัลผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2560
 2. Best Paper Award, ECTI DAMT-NCON 2019 - 4th International Conference on Digital Arts, Media and Technology and 2nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering, 2019