ไทย|English

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ รื่นสัมฤทธิ์
อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์  รื่นสัมฤทธิ์

ตำแหน่ง: อาจารย์
ห้องทำงาน: 78-1004
โทรศัพท์: 02 555-2000 ต่อ 4505
อีเมล: jiraporn.r@sci.kmutnb.ac.th