ไทย|English

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน์ วิเชียรไพศาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน์  วิเชียรไพศาล

ตำแหน่ง:  อาจารย์
ห้องทำงาน:  78-505  อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
โทรศัพท์:  086-7599026
อีเมล:  tanawat.w@sci.kmutnb.ac.th

การศึกษา 

พ.ศ. 2557  :  วท.ด. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2550  :  วท.ม. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2548  :  วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

สาขางานวิจัย

Graph Theory
Combinatorics
ประสบการณ์การทำงาน
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน :  อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ. 2550 – 2551 :    อาจารย์สอนวิชาคณิตศาสตร์  สังกัดระดับชั้น ม.ปลาย  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล  

ผลงานตีพิมพ์

1.   T. Wichianpaisarn and U. Mato, “Star-Supermagic Decompositions of the Complete 
      Bipartite Graph Minus a One-Factor
”, International Journal of Mathematics and 
      Mathematical Sciences, Volume 2017, Article ID 5104701, 4 pages.
2.   T. Wichianpaisarn and C. Uiyyasathian, “Graphs with Large Clique-chromatic Numbers”,  
      Discrete Mathematics, Algorithms and Applications, 7(2015) No.4, 1550055 (6 pages).
3.   T. Wichianpaisarn and C. Uiyyasathian, “Clique-chromatic Numbers of Line Graphs”,              
      Ars Combinatoria, 118(2015), 285-291.
4.   T. Wichianpaisarn and C. Uiyyasathian, “More Results on Clique-chromatic Numbers of  
      Graphs with No Long Path
”, Lecture Notes in Computer Science, 8845(2014), 185-190.
5.   T. Wichianpaisarn and C. Uiyyasathian, “Clique-chromatic Numbers of Claw-free  
      Graphs
”, East-west Journal of Mathematics, 15(2013) No.2, 152-157.

การเผยแพร่ประชุมวิชาการ 

1.   T. Wichianpaisarn and C. Uiyyasathian, “Clique Coverings of the k-power of Pyramids 
      and Grids
”, Proceedings of International Conference on Mathematics: Trends and 
      Developments, December 27-30, 2007, Cairo, Egypt (2007) Vol.I, 87-99.

บทความวิชาการ 

1.   ธนวัฒน์ วิเชียรไพศาล, “จำนวนฟีโบนักชีของกราฟ”, วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ปีที่ 14 
      ฉบับที่ 1 (2558), 58-67.
2.   ธนวัฒน์ วิเชียรไพศาล, มงคล ตุ้นทัพไทย และ จริยา อุ่ยยะเสถียร, “การจัดการแข่งขันทัวร์นาเมนต์แบบ
     แบ่งรอบโดยใช้ 1-แฟกเตอร์
”, วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 (2556), 648-656.
3.   ศันสนีย์ เติมธนาสมบัติ, ธนวัฒน์ วิเชียรไพศาล และ จริยา อุ่ยยะเสถียร, “การจัดก๊วนนักกอล์ฟด้วย
     จัตุรัสละติน
”, วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (2555), 199-209.