ไทย|English

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุน ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะจัดสรรทุนอุดหนุน ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ทุนละ 3,000 บาท ให้แก่นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยสำหรับนักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ จะได้รับจัดสรรจำนวน 10 ทุน 

นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ที่สนใจขอให้อ่านรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนและการยื่นใบสมัครได้ที่ไฟล์แนบเอกสารที่ข่าวทุนการศึกษานี้ โดยการยื่นเอกสารให้กับรองศาสตราจารย์ เสาวลักษณ์ เจศรีชัย ทาง google classroom รหัส 7c2srmu ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564

รายละเอียด คุณสมบัติ และ หลักฐานที่ใช้ สามารถอ่านได้จากไฟล์เอกสารแนบ